Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1519-14-7914-31r

Cont sij enijeghelijcke dat comen sijn voer ons scepenen onderghescreven Peter zoen wilner (wijlen) Cornelis Zegers ter eenre ende Cornelis zoen Gherits die Molder Jenneken ende Margriet sijn susters cum tutoribus (met hun voogd) die welck Gherit voers vercregen hadde, bij Henricken dochter wilner Cornelis Zegers voers ter anderen sijde ende hebben onder hen een erffdeijllinge ende erffscheijdinge ghemaeckt ende ghedaen van alsulcken goeden als hier nae ghescreven staen

Overmits welcke erffdeijllinge ende erffscheijdinghe wille soo sal Peter voers hebben houwe ende erffelijcke besitten een stuck erffs tot lant ende weijen liggende vii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter stede geheijten in die Teeten Braeck tussen erffe Peter Peter Ghijben zoen deen sijde ende tussen erffe Cornelis ende sijn suster voers dander sijde streckende vande erffe Robbrechts van Malsen heer van Tilborch ende Goerl, totte ghemeijne strathen toe Item hier toe drie ghedeelten in drie lopensaet beempts gelegen in de Heijninge tussen erffe Adriaen Michiel Roeloffs zoen deen sijde ende tussen erffe Jan die Bont cum alijs (met anderen) dander sijde Item hier toe die helft in twe lopensaet heijvelts gelegen aen die Hasselt dwelck noch ombedeijlt is als sij seeden op welck ghedeelt ende erffe voers Cornelis met sijn suster voers volcomelijcke op vertegen hebben tot behoeff Peters voers daer Peter voers uit gelden ende betalen sal aen Engel Beerthen thien lopen rogge erffpachs Item aen Joest Berijs 1/2 mud rogge erffpachs Item den heer van Tilborch omtrent 1 blanck chijns jaerlics van recht hier toe uit te vergelden

Item hier tegen sullen Cornelis met sijn susters voers hebben houwe ende erffelijcke besitten een stuck erffs tot lant ende weijen liggende vijff lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter stede geheijten in die Teeten Braeck tussen erffe Jan Adriaen Smolders zoen deen sijde ende deen eijnde ende tussen erffe Peters voers dander sijde hoedende metten anderen eijnde aen die ghemeijne straet Item hier toe een stuck lands ii 1/2 lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen in die Schijve tussen erffe Jan Peter Ghijben zoen cum pueris (met zijn kinderen) deen sijde ende tussen erffe Peter Peter Ghijben zoen dander sijde Item hier toe dat vierendeel in die drie lopensaet beempts ut supra (als boven) Item hier toe die helft in die twe lopesaet heijvelts ut supra als sij seden op welck ghedeelt emde erffe voers Peter voers volcomelijcken op vertegen heeft tot behoef Cornelis ende sijn susters voers, daer sij uit sullen gelden aen Peter Herman Heijsten zoen twelff lopen rogge erfpachs Item die erfgenamen IJken Jacops tot Holten sess lopen rogge erfpachs Item den heer van Tilborch 1/2 Oude Groten ende een hoen chijns jaerlics van recht hier uit te vergelden et promiserunt (en hebben beloofd) die een des anderen ut moris est (zoals gebruikelijk is) ende daer toe verborgen commer malcanderen te helpen dragen etc Item in deese deijllinge is voorwaert soe wanneer ijemant van sijne weege wil vercopen hen lant in die Teeten Braeck, dan sullen die weege die sij nu ghemaeckt hebben, elck van sijne sijde ... om gaen totten gront daer sij aen behoeren sonder argelist datum op Sinte Huijbrechs dach Bisscop scabini Vermee, Berijs.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832