Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1519-14-7914-34r

Cont sij enijeghelijcken want Gherit Gerit Reijnen zoen ut tutor (als voogd) Willem sijns wijffs dochter wilner (wijlen) Jans van Spaendonck ende met hem, Henrick, Elijzabet, ende Jan Pellegroms ut tutor (als voogd) Geriden sijns wijffs kijnderen wilner (wijlen) Jans van Spaendonck voers, te samen in wittige deijlinge gedeijlt ende bevallen waren op een stuck lands geheijten den Vos Acker gelegen inde parochie van Tilborch ter stede geheijten aen dat Creijven ende daertoe noch een stucxken erffs met een huijsken daer op staende gelegen aldaer, geheijten Marie Hoeffken, van welck gedeelte voers Gherit voers gecocht ende vercregen heeft twe ghedeelten te weeten, Henric ende Jans voers nae inhout scepenen brijeven van Tilborch etc, hier om soe sijn ghestaen voer ons scepenen onderghescreven Gherit voers ter eenre ende Elijszabeth sijn ghezwije voers ter andere sijden ende hebben helmelinge vertegen die een op des anders ghedeelte te weeten Elijszabet voers die heeft helmelinge vertegen op haer ghedeelt ende recht inden voers Vos Acker haer daer in toebehoerende et promisit (en heeft beloofd) commer van haer weege aff te doen, dempto (behalve) dat Gherit voers daer uit sal gelden omtrent 1 Philippusgulden chijns Lucas van Amerzoeijen Item Gherit voers voer hem selven ende voer Henrick ende Jan sijn zwagers voers daer hij voer instaet ende geloeft heeft, heeft helmelinge vertegen op stucxken erffs metten huijsken daer op staende geheijten Marije Hoeffken et promisit (en heeft beloofd) dat vertijen vast ende stentich te houwen, daer Elijzabet voers uit sal gelden 1/2 hoen chijns Lucas van Amerzoeijen ende allen anderen commer ende calangie daer op comende van sijnen weege ende van Henricks ende Jans voers weege altemael aff te doen den selven datum scabini ut supra (... decembris scabini Vermee, Berijs).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832