Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1519-14-7914-34v

Cont sij enijeghelijcken dat comen sijn voor ons scepenen onderghescreven Jan zoen wilner (wijlen) Jan Nouwen ter eenre ende Henrick Cornelis Appels zoen ut tutor (als voogd) Jenneken sijns wijffs dochter wilner (wijlen) Jan Nouwen voers ter andere sijde, ende hebben onder hen een erffdeijllinge ende erffscheijdinge ghemaeckt ende gedaen van allen alsulcken erffelijcken goeden, als hen vande doot wilner (wijlen) van de vader ende moeder ende oock van Agnes Nouwe hen oude moeder aencomen ende verstorven is ende hiernae beschreven staen

Overmits welcke erffdeijllinge ende erffscheijdinge wille, soo sal Jan voers hebben houwen ende erffelijcken besitten een huijs hoff te weeten die oude stede met haer gronde ende toebehoeren iii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter stede geheijten aen die Hasselt tussen erffe Aerts van Riel ende die kijnderen Willems Beren deen sijde ende tussen die ghemeijne straet dander sijde, streckende vande erffe Henrics voers dat daer tegen gedeijlt is totte ghemeijne strathe toe, Item hier toe een stuck erffs viii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie voers ter stede geheijten bij die Steene Camer tussen erffe Robbrecht van (Malsen) heer tot Tilborch deen sijde ende tussen erffe Joest Lauwereijs Mutsaerts dander sijde, hoedende voor op die ghemeijne straet, Item hier toe een stuck lands geheijten die Willich ecker iiii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen in die Stockhasseltse ecker tussen erffe Gherit Jan Wouters deen sijde ende tussen erffgenamen Peter Nouwen cum alijs (met anderen) dander sijde, Item hier toe die helft van vijff lopensaet lands gelegen in Sterts Hoeven, tussen erffe Wouter die Bont ende Thijs van Eindt cum alijs (met anderen) deen sijde ende tussen erffe Henrick voers dat hier tegen gedeijlt is dander sijde, Item hiertoe een stuck lands ii 1/2 lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen aen die Creijvense straet tussen erffe Jan Peter Meeus zoen deen sijde ende tussen erffe Ghijsbrecht van Ghierl kijnderen dander sijde, Item hiertoe een stuck erffs tot weijen liggende geheijten Cleijs weij gelegen aen die Hasselt tussen erffe die kijnderen Jan Daneelszoen van Boerden deen sijde ende tussen Jans voers dwelck van sijns wijffs weegen comen is dander sijde Item hiertoe een stuck erffs gelegen in die Langstraet achter die Hasselt tussen erffe die kijnderen Wouter Jan Wouters deen sijde ende tussen erffe Cornelis Henrick Laukens zoen dander sijde Item hiertoe een stuck heijvelts geheijten dat Ven, gelegen aende Roeijenberch achter die Hasselt daer Henrick Cornelis eenen wech doer behouwe sal Item hier toe die helft van eenen stuck heijvelts geheijten die Hoeve gelijck als bepaelt is gelegen achter dat Creijven, te weeten die zuijden sijde waer ... Henricken voers die ander helft toebehoerende is Item hier toe die helft van twee bunder beempde geheijten die Sproct te weeten die oosten sijde tussen erffe die erffgenamen Gherit Meeus deen sijde ende tussen erffe Henric voers dat hier tegen gedeijlt is dander sijde hoedende opten Broecksloot Item hier toe die helft van twe verscheijden stucxken beempts tsamen vijff lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen in Dalem ende welck helft voers Jan voors hier vortijde vercost hadde Gheriden van Ethen, ende nu totten voers Henricken comen is ... eenen naerscappen, waer Jan voers die helft die penningen daer aff ontfangt als hij ... Item toe die helft van eenen bunder beempts gelegen achter die Elff Beempt aen Slangesloot, daer die ander helft aff toebehoerende is Henrick voers, op welck gedeelte ende erffe voers Henrick voers volcomelijcken op vertegen heeft tot behoeff Jans voers, daer Jan voers uit gelden ende betalen sal, die helft van derdalff mudde rogge erfpachs daerna van rechts weege sculdich is te gelden Item hiertoe die helft inde gront chijns jaerlics van recht is te vergelden

Hiertegen sal Henrick voers hebben houwe ende erffelijcke besitten een huijs hoff met sijnen gronde ende toebehoorte te weeten die nijeuwe stede iii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter stede geheijten aen die Hasselt tussen erffe die kijnderen Willems Beren deen sijde ende tussen die ghemeijn straet dander sijde, streckende vande erffe Jans voers totte ghemeijnt toe aldaer Item hier toe een stuck lands geheijten den Polder viii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie voers ter stede geheijten achter die Hoeve tussen erffe mijns heere van Tongerloe deen sijde ende tussen erffe des convent van Tongerloe dander sijde Item hiertoe een stuck erffs tot weijen liggende geheijten die Craneborchs weije, iiii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie voers ter stede geheijten in Sterts Hoeve tussen erffe Henrick Willems Beren zoen deen sijde ende tussen erffe Meeus Peter Meeus zoen dander sijde Item hiertoe een stuck lands gelegen achter die weij voers iiii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen tussen erffe Meeus voers deen sijde ende tussen erffe Thijs van Eijndt cum alijs (met anderen) dander sijde Item hiertoe een stuck lands geheijten den Achterste Craneborch iii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen in Sterts Hoeve tussen erffe Neel Heijnen deen sijde ende tussen erffe die kijnderen Willems Beren dander sijde Item hiertoe die helft in vijff lopensaet lands gelegen in Sterts Hoeve tussen erffe die kijnderen Willem sBeren ende Thijs van Eijndt deen sijde ende tussen erffe Jans voers dat daer tegen gedeijlt is dander sijde Item hiertoe die helft van een stuck heijvelts geheijten die Hoeve, gelijck als bepaelt is gelegen achter dat Creijven, te weeten die noorden sijde, waer aff Jan voers die ander helft aff toebehoerende is Item hiertoe die helft van twee buender beempden geheijten die Sproct te weeten die westen sijde tussen erffe die kijnderen Willem Schellekens deen sijde ende tussen erffe Henrick voers dat hiertegen gedeijlt is dander sijde hoedende opten Broecksloot Item hiertoe die helft van twee verscheijden stucken beempts tsamen vijff lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen in Dalem Item hier toe die helft in een buender beempts gelegen achter den Elff Beempt aen Slangesloet, daer die ander helft aff toebehoerende is Jan voers Item hier toe twee verscheijden stucxken beempts geheijten die Quaeij Kempkens gelegen inden lande van Breda onder Gils Item hier toe een stuck beempts x lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen bij Chijns Hoeve onder Breda gelegen, op welck gedeelte ende erffe voers Jan voers volcomenlijcke op vertegen heeft tot behoeff Henrick voers daer Henrick voers uit gelden ende betalen sal die helft van 1 1/2 mudde rogge erfpachs ut supra (als boven) ende daer toe die helft vande chijns voers et promisit (en heeft beloofd) die een den ander deese erffdeijllinge ende erffscheijdinge altijt vast ende stentich te houwe, en dat een ijeghelijck sijn commer alsoo gelden ende betalen sal dat die ander ende hen goeden daer aff sullen blijven ongehouwe tot ewige dage, bij alsoe off naermaels verborgen commer quame dien malcander te helpen gelden ende dragen kijnt kijntsgelijck ende noch met voerwaerden toegedaen, soe wes sij deijlsluijden van henne ghedeelt voers hier toe vertijden voers deijllinge vercost off belast hebben dat sal elck voer sijn hooft gelden ende betalen, sonder den ander enige commer ofte calangie daer aff comen sonder argelist datum 2e januarij scabini Stevens, Vermee.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832