Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1519-14-7915-11r

Peter zoen wilner (wijlen) Willems Beren een stuck erffs tot weije liggende hem toebehoerende twe lopensaet ende twe roeije off daer omtrent begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter stede geheijten aen die Hasselt daer eenen waterlaet doer gaet tussen erffe Jan Jan Nouwen zoen deen sijde ende tussen erffe Gherit Ghijben zoen van Boerden dander sijde streckende vande erffe Aerts van Riel totte erffe Peters voers, waer mede in die voers maet, mede inghemeten is den heele grast tussen Jan Jan Nouwen zoen voers ende tussen Aert van Riel voers ende die halff grasten tussen Gheriden, ende Peteren voers als hij seede supportavit (heeft overgegeven) Jan Jan Nouwen zoen voers met affgaen ende vertijen als dat behoerlijcken ende rechts is et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) los ende vrij als men loss ende vrij erve sculdich is te waren ende allen commer aff te doen datum scabini ut supra (viii februarij scabini Ael, Vermee anno xix).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832