Menu

Documenten

Document R-1519-14-7915-11v

Cornelis zoen Gherit Gherit Smolders zoen, Margriet sijn suster cum tutore (met haar voogd) ende Jan Jan Sijmons zoen ut tutore (als voogd) Jenneken sijns wijffs dochter Gherits voers een stuck lands hen toebehoerende vijff lopensaet ende 1 1/2 roeij off daer omtrent begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter stede geheijten die Teetebraeck tussen erffe Jan Adriaens Smolders zoen deen sijde ende deen eijnde ende tussen erffe Peter Cornelis Zegers zoen dander sijde, hoedende op die ghemeijn straet als (sij) seeden supportaverunt (hebben overgegeven) Cornelissen zoen wilner Jan Sijmons zoen van Maerl met affgaen ende vertijen als dat behoerlijcken ende recht is et promiserunt warandiam, dempto (en hebben beloofd te waren, behalve) xii lopen roggen erffpachs Peter Herman Heijsten zoen Item den heer van Tilborch 1/2 Oude Groten ende een smael hoen chijns jaerlics te gelden, Item hier toe te weege Peter Cornelis Zegers zoen metter helft van vii voeten breijd Item hier toe te onderhouwe een ghebuer zoe ofte waterlaet gaende door deess erffe voers ende alle anderen commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen den selve datum xxvii februarij scabini Vermee, Wagemakers.

Item, hen gedeelt ende recht in een stuck heijvelts gelegen aen die Hasselt in die Langh straet Item hier toe dat vierendeel in drie lopensaet beempts gelegen in die Heijninge den heelen beempt tussen erffe Adriaen Michiel Roeloffs zoen deen sijde ende tussen Jan die Bont cum alijs (met anderen) dander sijde als sij seeden supportaverunt (hebben overgegeven) Peter Cornelis Zegers zoen et promiserunt warandiam (en hebben beloofd te waren) los ende vrij ende alle commer aff te doen datum et scabini ut supra.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832