Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1519-14-7915-14r

Jan zoen wilner (wijlen) Embrecht Eelkens ende Jenneken sijn suster cum tutore (met haar voogd) Jan Henrick Peter Aerts ut tutor (als voogd) Dinge sijns wijffs dochter wilner (wijlen) Embrechs voers ende Cornelis Jan Sijmons zoen in die staet van Joesten ende Eelen zoenen Embrecht Eelkens daer hij voer instaet ende geloeft heeft een stucxken lands hen toebehoerende geheijten den Snellen Acker ii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter stede geheijten aen dat Creijven tussen erffe Michiel Roeloffs deen sijde ende tussen erffe Jan Zomers cum alijs (met anderen) dander sijde streckende vande erffe Adriaen Zomers tot eenen ghemeijnen wech toe aldaer als sij seeden supportaverunt (hebben overgegeven) Lauwreijsen die weduwe Jan Sijmons ter tochten ende haer wittige kijnderen ten erve met affgaen ende vertijden als dat behoerlijcken ende recht is et promiserunt warandiam (en hebben beloofd te waren) los ende vrij als men loss ende vrij erve sculdich is te waren uitgenomen hier over te wegen die men van rechts weege sculdich is te weegen ende allen commer aff te doen datum et scabini ut supra (xxviii februarij scabini Bastiaen, Wagemaker).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832