Menu

Documenten

Document R-1519-14-7915-14v

Cont sij enijeghelijcken want Cornelis zoen wilner (wijlen) Jan Sijmons ende, Jan zoen wilner (wijlen) Embrecht Eelkens te samen ghescheijen ende gedeijlt hadde tegen Dingen ende Jenneken ghesusteren dochteren wilner (wijlen) Embrecht Eelkens, van zeeker erffeniss die welck ghecomen waren van wilner Embrecht Eelkens voers, in welcke deijllinge voers Cornelis voers die twe deel toebehoerende ende Jan voers dat derde deel

Overmidts welcke scheijdinge ende deijllinge voers, Cornelis ende Jan voers nu tegenwoerdich ghescheijden ende ghedeijlt hebben, te weten dat Cornelis voers sal hebben houwe ende erffelijcke besitten die tweghedeelte in een stuck erffs geheijten den Oude Hoff te weeten die noerden zijde gelegen aen dat Creijven neve erffe Elijszabet Jans van Spaendonck dochter deen sijde ende tussen erffe Jans voers dat hier aff gedeijlt is dander sijde hoedende voer op die straet Item hiertoe die twe ghedeelte in een stuck lands geheijten den Vorsten Geeracker te weeten die zuijden sijde, neve erffe Aleijt Gherit Jans ... deen sijde ende tussen erffe Jans voers met sommige andere dander sijde Item hiertoe noch twe ghedeelte inde selven Gheeracker, gelegen achter den voers Gheeracker aldaer te weeten die noerden sijde ende die zuijden sijde, daer Jan voers tussen beij in leet gelijck aldaer bepaelt is, Item hiertoe noch twe ghedeelten in die helft van eenen stuck lands geheijten die Hoogen Acker te weeten, die oosten sijde, neve erffe Jan Zomers deen sijde ende tussen erffe Jans voers dat hier aff ghedeijlt is dander sijde, hoedende aen erffe Jan Eelkens met meer anderen als sij seeden op welck ghedeelte ende erffe voers Jan voers volcomelijcke op vertegen heeft tot behoeff Cornelis voers te samen op allen scepenen brieven daer Cornelis voers uit gelden ende betalen sal die twe deel in een halff mud rogge erffpachs, aen Rijckaert Emen tot Oesterhout te gelden Item die twe deel in een halff mud rogge erffpachs aen Peter Timmermans tot Dongen te betalen Item aenden Persoen off sijn Altaristen inde kerck van Tilborch die ii deel in twe lopen rogge erfpachs Item ten Bosch die twedeel in drie pont erffchijns aldaer te gelden Item hier toe die ii deel in een gront chijns jaerlics van recht hier uit te vergelden ende daertoe die een den anderen te weegen ... van rechts weegen soe dat behoren sal,

Item hiertegen soe sal Jan voers hebben houwe ende erffelijcke besitten dat derdedeel in een stuck erffs geheijten den Ouden Hoff te weeten die zuijden sijde, neve erffe Jan Peter Meeus zoen deen sijde ende deen eijnde ende tussen erffe Cornelis voers dander sijde, hoedende voer op die ghemeijn straet Item hiertoe dat derdedeel inde Vorsten Gheeracker te weeten die noerden sijde tussen erffe Jenneken Em Eelkens dochter deen sijde ende tussen erffe Cornelis voers dat hier aff gedeijlt is dander sijde Item hier toe dat derdedeel inde Achtersten Gheeracker tussen erffe Cornelis voers op beijen sijde aenliggende hoedende op erffe Vranck Lemmens Item hier toe noch dat derdedeel in die helft van eenen stuck lands geheijten den Hoogen Acker te weeten die westensijde, neve erffe Jennekens voers deen sijde ende tussen erffe Cornelis voers dat hier tegen gedeijlt is dander sijde, hoedende aen erffe Jan Eelkens als sij seeden op welck gedeelte ende erffe voirs Cornelis voers volcomelijck op vertegen heeft tot behoeff Jans voers, daer Jan voers uit gelden ende betalen sal dat derde deel in alle pachten ende chijnsen voers ende daertoe die een den anderen te weegen van rechts weegen et promisit (en heeft beloofd) die een den anderen gelijck deijlsluijden sculden sijn te geloven ut mores est (zoals gebruikelijk is) datum xxviii meij scabini Vermee, Berijs.

In de marge:
Cornelis zoen wilner (wijlen) Jan Sijmons deess gedeelt in dees deijllinge die hem hier te deel ghevallen sijn, heeft hij overghegeven ende opghedragen Jan zoen wilner (wijlen) Jan Sijmons zijn brueder simul cum omnibus literis et promisit (samen met alle brieven en heeft geloofd) commer van sijnen weege aff te doen date xxii aprilis scabini Ael, Berijs anno xx nae Paeschen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832