Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1519-14-7915-15r

Cont sij enijeghelijcken dat comen sijn voer ons scepenen onderghescreven Jan zoen Henrick Peter Aerts ut tutor (als voogd) Dingen sijns wijffs dochter wilner (wijlen) Embrecht Eelkens ter eenre ende Jenneken dochter wilner (wijlen) Embrecht Eelkens voers ter anderen sijde ende hebben onder hen een erffdeijllinge ende erffscheijdinge ghemaeckt ende ghedaen van alsulcken goeden als hier nae bescreven staen

Overmidts welck erffdeijllinge ende erffscheijdinge wille soe sal Jan voers hebben houwe ende erffelijcken besitten een huijs hoff met sijne gronde ende toebehoerte ende erffe daer aen liggende negendalff lopensaet ende acht roeijen off daer omtrent begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter stede geheijten aen daet Creijven tussen erffe Cornelis van Spaendonck deen sijde ende tussen erffe Jenneken voers cum alijs (met anderen) dander sijde streckende vande erffe Gherit Hermans cum alijs (met anderen) totte ghemeijnde strathen toe als sij seede op welck ghedeelte ende erffe voers Jenneken voers volcomelijcke op vertegen heeft tot behoeff Jans voers, daer Jan voers uit gelden ende betalen sal aenden Heijligen Gheest van Tilborch xvii lopen rogge erffpachs Item den erffgenamen Willem Dries van Riel een halff mud rogge erffpachs Item den heer van Tilborch omtrent iii blancke chijns jaerlics van recht hier uit te vergelden datum et scabini ut supra (xxviii meij scabini Vermee, Berijs)

Item hiertegen sal Jenneken voers hebben houwe ende erffelijcken besitten een huijs hoff met sijn gronde ende toebehoerte geheijten die Oude Stede vijff lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter stede geheijten aen dat Creijven tussen erffe Lauwreijs die weduwe Jan Sijmons cum pueris (met haar kinderen) deen sijde ende deen eijnde ende tussen erffe Jans voers dander sijde hoedende voer aen die ghemeijn straet Item hier toe 1 1/2/ lopensaet lands vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen aldaer aenden Gheeracker tussen erffe Cornelis van Spaendonck deen sijde ende tussen erffe Jan Em Eelkens zoen dander sijde Item hier toe die helft van eenen stuck lands geheijten den Hoogen Acker te weeten die noerden sijde tussen erffe Jan Em Eelkens zoen deen sijde ende tussen erffe Lauwreijs die weduwe cum pueris (met haar kinderen) met meer anderen dander sijde streckende vande erffe Jan Eelkens totte erffe Lauwreijs die weduwe voers als sij seeden op welck gedeelte ende erffe voers Jan voers volcomelijcken op vertegen heeft tot behoeff Jennekens voers te samen op allen scepenen brieven etc daer Jenneken voirs uit sal gelden ende betalen sal aenden Heijligen Gheest van Tilborch negendalff lopen rogge erffpachs Item aen IJken Mutsaerts vi lopen rogge erffpachs Item aende Persoen off sijn Altaristen twe lopen rogge erffpachs Item die helft van sess ponden ten Bosch te gelden Item daer toe den gront chijns jaerlics van recht hier uit te vergelden et promiserunt (en hebben beloofd) die een den anderen deese erffdeijlling ende erffscheijdinghe ut mores est (zoals gebruikelijk) etc datum scabini ut supra (xxviii meij scabini Vermee, Berijs).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832