Menu

Documenten

Document R-1519-14-7915-17v

Jan soen wilner (wijlen) Jan Nouwe een stuck erffs tot hem als hij seede behoerende acht lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter stede geheijten aen die Steene Camer tussen erffe Joffre Margriet van Haestrecht vrou tot Tilborch deen sijde ende tussen erffe Joest Laukens cum alijs (met anderen) dander sijde streckende vande erffe Jans Vermee totte ghemeijnde straten toe als hij seede supportavit (heeft overgegeven) Clausen zoen wilner (wijlen) Stheven Reijnen in manieren van erffwisselinge, voer twee mudde roggen erfpachs, die welck Claus voers jaerlics heffende was op Jan voers ende op sijn goeden, nae inhout sijn scepenen brieven ... et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) los ende vrij, dempto (behalve) die twe mudde rogge erffpachs voers, sal Claus hem selven behouwe ende daer toe een halve braspenninck chijns jaerlics van recht daer uit te vergelden en allen anderen commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen den selven date op Sint Sebastiaens scabini Vermee, Berijs anno xix.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832