Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1519-14-7915-18r

Peter ende Matheeus ghebruederen ende Gheertruijt hen suster cum tutore (met haar voogd) kijnderen wilner (wijlen) Wouter Gherit Wouters, een stucxken erffs met eenen scaepscoeije daer op staende ende mette toebehoerte een vierde vaet saet off daer omtrent begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter stede geheijten achter die Stockhasselt tussen erffe Jan Eelkens deen sijde ende deen eijnde ende tussen erffe Gherit ende Jan ghebruederen zoenen wilner (wijlen) Wouter Gherit Wouters voers dander sijde hoedende metten anderen eijnde op die ghemeijn strathe als sij seeden supportaverunt (hebben overgegeven) Pauwels Cornelis Hermans zoen met affgaen ende vertijden als dat behoerlijcken ende recht is et promiserunt warandiam (en hebben beloofd te waren) los ende vrij als men loss ende vrij erve sculdich is te waren ende allen commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen den selven datum maij scabini Ael, Vermee.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832