Menu

Documenten

Document R-1519-14-7915-2r

Gherit zoen wilner (wijlen) Jan Wouters een hoffstadt met haer grond ende toebehoerten ii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter stede geheijten aen die Hasselt tussen erffe Gherits voers deen sijde ende tussen een gemeijn ackerstraetken dander sijde streckende vande erffe Cornelis Hendrick Laukens zoen totte ghemeijne strathen toe aldaer als hij seede supportavit (heeft overgegeven) Michielen sijnen wittige zoen met affgaen ende vertijen als dat behoerlijcken ende recht is et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) uijtgenomen 1/2 mud rogge erfpacht Heijlwige die weduwe Bertholomeeus Jan Meeus zoen te gelden Item den selve noch te gelden 1/2 mud roggen lijffpacht haer leven lanck te gelden ende naede doot van haer soe sal Michiel voers, den erffgenamen van Jan Meeus den ouden, den voers lijffpacht aff leggen met xvi gouwe peters xix stuivers tstuck gherekent, nae inhout eenen scepenen brieff van Tilborch daer op ghemaeckt die die erffgenamen voers daer aff hebbende sijn ende welcken pacht ende commer voers Michiel voers alsoe gelden ende betalen sal et promisit super se et bona sua (en heeft beloofd op zich en zijn goederen), dat ghene sijn vader voers ende sijn goeden daer aff sullen blijven ongehouwen tot ewigen dagen ende allen commer crot hijnder ende scaeij daer op comende altemael aff te doen den selven datum scabini ut supra (Sint Anthonisdach febr anno xix scabini Vermee, Meijnaerts).Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832