Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1520-14-7917-21v

Cont sij een ijeghelijcken dat voor ons scepenen onderghescreven ghecomen ende ghecompareert sijn Willem ende Cornelis ghebruederen ende met hun Jenneken hun suster wittige kijnderen Willem Jan Mutsaerts ende Lijsbeth sijner huijsvrouwe Jenneke voirs met haer voocht ende momber van haer daer toe ghecozen ende haer vande rechter ghegheven als recht is, Item Wouter Willem Seghers als man ende momber Helena sijns wijffs dochter wilner (wijlen) Willems voirs ende met hun Ariaen Ghijb van Boerden soen als man ende momber Peeter sijns wijffs wittige dochter Willems voirs ende met hun die twee onmondighe kijnder wilner (wijlen) Wouter Willem Mutsaerts hun brueders daer Willem ende Cornelis en die swaghers ghesamenderhant onversceijden voor ghelooft hebben ende hebben eendrachtelijck ende onversceijden ghekent ende ghelijdt mits desen dat Gherit Jan Maes Ghenen zoen gecocht heeft in een wittigen coop ghelijck dat die manier is tegen Willem Mutsaerts hunne vader voirs een stuck lants drie lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begripende ghelegen inde parochie van Tilborch ter steede gheheijten aent Craijeven tussen erffe nu ter tijt die erffgenamen Gherit Maes Geene deen sijde, ende tussen erffe Cornelis Jans van Spaendonck met meer anderen dander sijde streckende van erffe van Wouter vander Mee totter erffe die erffgenamen Gerits voirs als sij seede, bekennen die selve personen voirs als dat Gherit voirs den ierste penninck metten lesten ... erffe voirs wel ende ten vollen betaelt heeft, ende gheloven die selve als voor commer van huns vaders wege ende van huns selffs wege daer op commende altemael aff te doen alle ... sonder arch ende list datum et scabini ut supra (op Sint Peters dach Beris ende Vet).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832