Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1520-14-7917-23r

Huijbrecht Gerit soen wilner (wijlen) Jan Reijners van Broechoven een stuck erffs ghelegen tot land groot wesende twe lopensaet of daer omtrent begrepen ghelegen inde parochie van Tilborch ter plaetzen gheheijten het Creijeven tussen erffe Gerits Henrick van Boerden alias Beijkens met beijde zijden die deese coop alhier ontfanckgt streckende van daer metten eenen eijnde aan erffe Gerit Gerit Reijnen soen en metten anderen eijnde aen erffe Cornelis soen wilner (wijlen) Jans van Spaendonck welck stuijck erffs voirs hen aencomen ende verstorven is van sijnen vader ende moeder ut dicebat (zoals hij zeide) supportavit (heeft overgegeven) Geriden Henricks van Boerden cum toto jure (met alle rechten) ende heeft ghelooft Huijbrecht voirs dit opdragen affgaen vast ende stentich te houwen super se et bona sua et promisit warandiam dempto (en heeft beloofd op zich en zijn goederen te waren behalve) een halve stuijver erfchijns ende op Sint Thomas dach tot Oesterwijck te leveren aen de Hertoghe van Brabant datum den xv martij anno xx scabini Vermee ende Meijnarts.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832