Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1520-14-7917-25v

Hanrick soen wilner (wijlen) Claes Wouters soen heeft ghelooft als een principael sculder hem te gelden te gheven ende te betalen Jacoppen sijnen soen hem ter tochten ende den wittige erffghenamen van Handrick ghelover voirs ten erve, een mud rogge jaerlix ende erfflix pachts ende alle jaer te betalen op Onser Lieve Vrouwe dach Lichtmisse waer aff den iersten betaeldach sal weesen den iersten Vrouwe Lichtmisse dach na der doot Hanricks voirs ende niet eer uit ende van huijs hoff erffenis ende gront daer aen liggende ende daer toe behorende also groot ende cleijn als dat aldaer gelegen is inder parochie van Tilborch ter steeden gheheijten aen die Steene Camer tussen erffe joffre Margrieta van Haestrecht deen sijde ende deen eijnde ende tussen erffe Gherit Claes van Ethen dander sijde hodende voor aen die ghemeijnen straet Item voorts uit ende van allen ende een ijegelijcken sijne erfflike goeden die hij Hanrick voirs huijden ten dage besittende is als hij seede, ende heeft hij Handrick voirs ghelooft als een principael sculder super se et bona sua habita et habenda (en heeft beloofd op zich en zijn goederen) dit voirs mud rogge erffs te waren alsmen erffpacht sculdich is te waren, ende alle commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen den selven Jacop sijne soen met voorwaarden toe ghedaen dat soe wanner Jacop voirs afflijvich wordt ende die mud rogge totten wittigen erffgenamen van Hanrick voirs als voren staet dat dan die doode hant metter levende deijlen sal in die mud rogge voirs, ende Jacop voirs sal oock deijlen na doot Hanricks sijns vaders en die goeden van sijne vader affter gelaten also veele als eenich vande andere kijnderen kijntkijnderen ghelijck niet tegen staen dit mud rogge dat hij voor uit heeft datum den vii martij scabini Beris ende Meijnarts.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832