Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1520-14-7917-26r

Hanrick soen wilner (wijlen) Claes Wouters een stuck lants tot weijen liggende gheheijten die Eerdt Bossche hem als hij seede toebehorende drie lopensaet off daer omtrent begripende ghelegen inde parochie van Tilborch ter steden gheheijten aen die Stenen Camer tussen erffe nu ter tijt joffre Margriete van Haestrecht deen sijde ende deen eijnde ende tussen die ghemeijn straet dander sijde, ende dander eijnde die erffe Jan Hanricx van Gestel die deese vest ontfanckt als hij seede heeft hij witteliken ende erffeliken vercocht overghegheven opghedragen tsamen met alle scepen brieven ende vorwarden mensie daer aff makende ende ghewach doen ende met allen sijnen recht hem eenichsins daer in toe behorende tot behoeff Jan Hanrix Claes Wouters sijne soen ghelovende Hanrick vercoper voirs super se et bona sua habita et habenda (en heeft beloofd op zich en zijn goederen hebbende en verkrijgende) dit overgeven opdragen affgaen ende verthijden altijt vast ende stendich te hauden ende in sijne naem te doen hauden, ende allen commer ende calangie van sijne wegen daer op comende altemael aff te doen den selven datum et scanini ut supra (den vii martij scabini Beris ende Meijnarts).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832