Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1520-14-7917-27v

Gherit Gherit Jan Reijnen soen een stuck lants hem als hij seede toe behorende alsoe groot ende alsoe cleijn alst aldaer ghelegen is inde parochie van Tilborch aent Creijenven tussen erffenis die weduwe Jan Mutsaerts deen sijde, ende tussen erffenis Aleijt Gherit Jans weduwe dander sijde streckende van erffenis Jan Jan Sijmons met meer anderen totter straten toe aldaer als hij seede heeft hij wettelijck ende erffelijck vercocht overghegheven ende opgedragen Cornelis soen wilner (wijlen) Jan van Spaendonck met affgaen ende verthijden als dat behorlic ende recht is, et promisit (en heeft beloofd) waren alsmen erffenisse sculdich is te waren dempto (behalve) dat Cornelis hier uit gelden ende betalen sal jaerlix een blanck erffchijns Lucas van Amerzoije te gelden op Sint Denijs dach ende voorts allen anderen commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen den selven datum den xv martij anno xx scabini Vermee ende Meijnarts.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832