Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1520-14-7917-30r

Cont sij een ijegheliken dat voor ons scepen onderghescreven ghecomen is Ariaen die weduwe cum tutor (met haar voogd) Aerts gheheijten Corts Bonten allen haer recht van tochte wegen dat sij hebbende en besittende is in een vierdedeel van huijs hoff gront ende erffenis daer aen liggende ende daer toe behorende ghelegen inde parochie van Tilborch aen die Hasselt Item hier toe noch haer tocht in een vierendeel in een halff mud rogge erffpacht dat Cornelis Hanrick Lauwereijs gelovende is Item noch haer tocht in een vierendeel van eenen stuck heijvelts ghelegen ter parochie ende plaetsen voers tussen erffe Anthonis Frans deen sijde en dander sijde die erffenis Wouter sijns soens streckende vander strate totten Goorken toe aldaer welck voirs vierde ghedeelte inde parochie voirs sij besittende is in tochten van wilner (wijlen) Aertden hare mans ... als sij sijde supportavit (heeft overgegeven) met affgaen ende verthijen Ariaen soen wilner (wijlen) Jan Nauwen hare sweer welcke Jan voirs ghewonnen en vercregen had in een wettige bedde bij Elisabetten des voirs Ariaens dochter ende bij Cort Aertden gheheijten Corts Bonten voirs hare wittige man vercregen hadde daer om is voor ons scepenen ondergescreven ghestaen die voirs Ariaen soen wilner (wijlen) Jans Nauwen voirs ende heeft wittelijck ende erffelijck vercocht opghedragen ende overghegheven met affgaen ende verthijen als dat behorlic ende recht is Ariaen Michiel Roelofs soen die voirs drie vierghedeelten boven ghespecificeert ende hem huijden des dachs van Ariaen sijner oude moeder opghedragen is en van sijnder moeder aengestorven is erffeliken, ende heeft ghelooft Ariaen vercoper et promisit super se et bona sua habita et habenda (en heeft beloofd op zich en zijn goederen hebbende en verkrijgende) dit opdragen vercopen affgaen ende verthijden altijt vast ende stendich te haude ende in sijne naem te doen haude sonder eenich wederseggen ghelovende noch die voirs Ariaen vercooper voor hem selven den vogenoemde Ariaen cooper deese voirs drie vier ghedeelten te waren als men erven sculdich is te waren, hier bij is ghestaen Daniel dochter Jan Peter Nauwen met hare momber des voirs Ariaens vercoopers wittigen suster te samen in een wittigen bedde ghewonnen ende heeft vercregen op die voirs drie vierdeghedeelte in manieren van recht als dat behoirlick is tot behoeff Ariaen Michiel Roeloffs vercooper voirs dats te verstaen dat in gheval Ariaen haer bruer vercooper en van hijer ter doot quam met ... die tocht van Ariaen haerder beijder aude moeder soo heeft ghelooft ende ghelooft die voirs Daniel cum tutor (met haar voogd) et promisit super se et bona sua habita et habenda (en heeft beloofd op zich en zijn goederen hebbende en verkrijgende) nimmermeer te spreken off te doen spreken met ghene recht geestelijck off weerlijck op ... xx Rijnsgulden als Ariaen Jan Nauwen vercooper haer broer voirs huijden des daechs van Ariaen Michiel Roeloffs soen ontfangen heeft en niet verder is heeft ghelooft Ariaen Michiel soen voirs te betalen allen den anderen commer die van rechts wege uit deese voirs drievierghedeelte gaen dat Ariaen Jans ende sijn goeden daer aff sullen sijn ende blijven onghehauen ende ontlast ten ewige dage datum den xx januarij anno xx scabini Vermee ende Beris.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832