Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1520-14-7917-37v

Gherit soen wilner (wijlen) Jan Reijner soen alsulcken tocht ende recht van tochten als hij seede te hebben in een stuck erffs eens deels tot heijen ende eens deels tot weijen liggende sestalff lopensaet off daer omtrent begrijpende ghelegen inde parochie van Tilborch ter stede gheheijten aent Creijenven tussen erffenis Gherit Gherit Jan Reijnen soen deen sijde ende tussen erffenis Jan Peeter Meeus dander sijde streckende vande erffenis Jan Nauwen totte ghemeijnde straten toe als hij seede heeft hij wittelijck overghegheven ende opghedragen Gheriden, Reijne, Denissen, Janne, Huijbrechten sijne wittige kijnder Item ende voorts Claes Hanrixs van Gierl, Ariaen Jan Mutsaerts, elck als man ende momber sijns wijffs wettige dochteren Gherits voirs ende heeft ghelooft Gherit Jan Reijnen voirs ut dicebat principalis (zoals hij zeide als hoofdschuldenaar) dit overgeven opdragen altijt vast ende stendich te houden ende nimmermeer met ghene recht geestelijck off werlick te spreken op deese erffenis voirs alle ... sonder arch ende list datum den xi maij scabini

Item die voorgenoemde kijnderen Gherits voirs ende oock Claes ende Ariaen voirs als man ende momber hunder huijsvrouwen hebben eendrachtelijck dit voirs stuck erffs wittelijck ende erffelijck overghegheven ende op ghedragen Daniel soen wilner (wijlen) Jan Reijnen soen met affgaen ende verthijden als dat behoirlick ende recht is, et promisit warandiam more solito demp[to (en heeft hij beloofd te waren zoals gebruikelijk behalve) dat Daniel voirs hier uit gelden ende betalen sal jaerlix een stuijver off daer omtrent erffchijns aen den ghesworen van Tilborch, ende een erffwaterlaet te onderhouden die door dit erff voirs gaet ende voorts allen anderen commer ende calangie hier in wesende altemael aff te doen den selven datum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832