Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1520-14-7917-6r

Cornelis Wouter Jan Wouters heeft ghelooft als een principael sculder hem te ghelden ende te betalen Wouter Jan Daniels tot behoeff Kathelijn weduwe Jan Daniels sijne moeder haer ter tochten ende hare wittige kijnderen ten erve een halff mud rogge jaerlics ende erffelics pachts alle jaer te gelden ende te betalen op Onser Lieve Vrouwe dach Lichtmisse uit ende van een stuck lant vier lopensaet off daer omtrent begrijpende ghenoemt den Goorman ghelegen inde parochie van Tilborch ter steede aent Craijenven tussen erffe Jan Meeus deen sijde ende die erffe Aerts van Riel dander sijde streckende van erffe Cornelis van Spaendonck tot erffe Gherits Haghaerts kijnderen als hij seede et promisit super se et bona sua habita et habenda warandiam (en heeft beloofd op zich en zijn goederen hebbende en verkrijgende te waren) alsmen erffpacht sculdich is te waren ende die onderpanden goet te maken voor die betalinghe vande erffpacht voirs datum x februarij scabini Aelwijns ende Beeris.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832