Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1520-14-7917-7r

Jan Hanrick Peeter Aerts een huijs hoff met sijne gronde ende erffenis daer aen liggende ende daer toe behorende viii 1/2 lopensaet off daer omtrent begipende ghelegen inder parochie van Tilborch ter steeden gheheijten aent Creijenven tussen erffe Cornelis van Spaendonck die een sijde, ende tussen erffenis Jenneken Em Eelkens dochter dander sijde streckende vander ghemeijnder strate tot erffe Gherit Hermans als hij seede supportavit (heeft overgegeven) Frans soen wilner (wijlen) Hanrick Dielis et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) dat super se et bona sua habita et habenda warandiam more solito dempto (en heeft beloofd op zich en zijn goederen hebbende en verkrijgende te waren zoals gebruikelijk behalve) den Heijlige Gheest in Tilborch te gelden ende te betalen jaerlix xvii lopen rogge erffpachts, ende noch een half mud rogge erffpachts eenen ... te gelden ende in Tilborch te leveren, ende noch ii stuijvers i oirt erffchijns op Sint Stevens dach te betalen den heer van Tilborch ghelovende Jan vercoper voirs super se et bona sua (op zich en zijn goederen) allen anderen commer ende calangie hier in wesende altemael aff te doen den selven ende dit overgeven opdragen affgaen ende verthijen altijt vast ende stendich te houden ende in sijne naem te doen houden datum x janurij anno xx scabini Aelwijns ende Beeris.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832