Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1520-14-7917-99b

Hanrick soen wilner (wijlen) Claes Wouters een stuck erffs tot weijen liggende gheheijten die Eertborn drie lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter steden gheheijten die Hasselt tussen erffe Jans van Haestrecht op die een sijde ende metten eenen eijnde ende tussen die ghemeijn straet op dander sijde hodende metten anderen eijnde aen erffe der kijnder wilner (wijlen) Peeter Frans ende welck stuck erffs voirs Hanrick voirs gecocht heeft erffeliken tegen Peeter soen wilner Jan Crillarts ut patet in literis de Tilborch supportavit (zoals blijkt uit brieven van Tilburg heeft overgegeven) Jannen sijn wittigen soen tsamen cum literis et toto jure (met de brieven en al het recht) met affgaen ende verthijen ut moris est et promisit super se et bona sua habita et habenda warandiam (zoals gebruikelijk is en heeft beloofd op zich en zijn goederen hebbende en verkrijgende) dit overgeven vast te haude ende commer van sijnen wege aff te doen datum den seevende dach inde meert anno twintich scabini Beris ende Meijnarts.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832