Menu

Documenten

Document R-1521-14-7917-46r

Meeus soen wilner (wijlen) Peeter Meeus ende met hem Willem sijn soen tegenwoordich sijnde, Item Peeter, Cornelis, Jan, Aert, Lijsken ende Margriet, allen kijnderen Willems voirs die hij verweckt had bij in een wittige bedde bij Marie sijns wijffs niet tegenwoordich sijn daer Willem voirs voir in staet ende ghelooft hebben ghelooft als principael sculder hem te gelden ende te betalen Cornelis Jan Ghijben soen tot behoeff den wittigen kijnderen van Reijner Jan Reijne sess lopen rogge jaerlix ende erffelix pachts erffelijck ende alle jaer te gelden op Onser Lieve Vrouwen dach Lichtmisse uit ende van een stuck lants ghelegen inde parochie van Tilborch ter steden gheheijten in Starts Hoeve tussen erffe Cornelis die Beer deen sijde ende tussen erffenis der kijnderen Peeter Segers dander sijde streckende van erffenis Jan Smit Nouwen totte ghemeijnde straet toe aldaer ende hebben gheloeft vercopers voirs op hem ende allen hun goeden habita et habenda warandiam more solito (hebbende en verkrijgende te waren zoals gebruikelijk) ende die onderpanden goet te maken ende alle commer daer op comende altemael aff te doen datum septembris anno xxi scabini Bastiaen Rubbens en Lauwreijs Hoefkens.

Opm. De kinderen en de vrouw van Willem hebben hier dezelfde namen als de kinderen van Meeus in een andere akte. Waarschijnlijk worden hier ook de kinderen van Meeus bedoeld.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832