Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1521-14-7917-47r

Willem soen wilner (wijlen) Thijs Musaerts als man ende momber Aleijt sijns wijffs wittige dochter wilner (wijlen) Willem Lemmens ende Heijlwige sijne huijsvrou een stuck lants tot hem als hij seede toebehorende ii 1/2 lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende ghelegen inde parochie van Tilborch ter stede gheheijten aen die Hasselt tussen erffenis Aert Peeter Nauwe deen sijde ende tussen erffe Margriet die weduwe Gerit ... dander sijde streckende van erffe Jan ... totte ghemeijne weghe aldaer lopende als hij seede supportavit (heeft overgegeven) Gherit Claes van Ethen et promisit warandiam dempto (en heeft hij beloofd te waren behalve) een halff mud rogge erffpacht Jan Eelkens hijer uit te vergelden ende dit overgeven vast te houen ende alle anderen commer aff te doen datum xiiii octobris scabini Vermee ende Beris.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832