Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1521-14-7917-53r

Claes soen wilner (wijlen) Steven Reijnen een stuck lants nu ter tijt ghelegen ...
groot wesende omtrent acht lopensaet of also groot ende cleijn als die aldaer gelegen sijn ghelegen inde parochie van
Tilborch ter plaetzen gheheijten bij die Stenen Camer tussen erffe joffre Margriet
van Haestrecht ende haer kijnderen vrouwe van Tilborch ende Goirle deen sijde ende tussen
erffe Joest Laukens met meer anderen dander sijde streckende vande erffe
Henrick Jans vander Meer priester totter ghemeijnder straeten toe
ende tot welcken acker lants voirs die voirs Claes met coop aencomen is
van Jannen soen wilner Jan Nouwen heeft hij wittelijck ende erffelijck verpacht ende tot eenen
erffpacht uitgegeven Henrick Cornelis Appels simul cum literis et toto jure (samen met de brieven en al het recht)Zoeken in website: De Hasselt voor 1832