Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1521-14-7917-60r

Peeter wilner (wijlen) Willem sBeren soen heeft gheloeft als een principael sculder hem te gheven te gelden ende te betalen Willem Stevens vande Hoeve vijff en tweijntich gulden jaerliken ende erffeliken renthen erffelijck ende alle jaer te gelden ende te betalen op Onser Lieve Vrouwe dach Lichtmisse daer den ierste betaeldach aff wesen sal nu te Lichtmisse naestcomende uit ende van een huijs hoff met sijn gronde ende toebehorte sesthalff lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter stede geheijten aen die Hoeven tussen erffe Henrick Cornelis Appels soen deen sijde ende tussen erffe Gherit soon Gherits van Boerden dander sijde streckende van erffe Jan Smits Nauwe soen totte ghemeijnte van Tilborch aldaer ut dicebat, et promisit super se et bona habita et habenda warandiam more solito (zoals hij zeide, en heeft beloofd op zich en zijn goederen hebbende en verkrijgende te waren zoals gebruikelijk) ende alle commer aff te doen datum den xxii decembris anno xxi scabini Vermee ende Beris.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832