Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1521-14-7917-60v

Jenneken dochter wilner (wijlen) Embrecht Eelkens cum tutore ut mores est (met haar voogd zoals gebruikelijk is) een huijs hoff met sijn gronde ende toebehorten ende erffe daer aenliggende ende daer toe behorende vijfftalff lopensaet off daer omtrent begripende alsoe groot ende alsoe cleijn als die aldaer gelegen sij inder parochie van Tilborch aent Creijenven tussen erffe Frans van Ethen deen sijde ende tussen erffe Lauwreijs die weduwe Jan Sijmons cum pueris (met haar kinderen) dander sijde ende deen eijnde streckende metten anderen eijnde aen die gemeijn straet aldaer Item noch een stuck lants ghenoemt den Gheeracker i 1/2 lopensaet ghelegen aldaer tussen erffe Cornelis van Spaendonck deen sijde ende tussen erffe Jan Embrecht Eelkens dander sijde streckende van erffe Michiel Roeloffs totte gemeijn wech aldaer, Item noch een stuck lants ghelegen aldaer ii 1/2 lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begripende genoemt den Hoge Acker tussen erffe Jan Embrecht Eelkens soen deen sijde ende tussen erffe Lauwereijs die weduwe Jan Sijmons soen met meer anderen dander sijde streckende van erffe Jan Mutsaerts totte erffe Jan Gerit Reijne als hij seede supportavit cum tutor (heeft met haar voogd overgegeven) Jannen Embrecht Eelkens et promisit warandiam dempto (en heeft sij beloofd te waren behalve) dat Jan hijer uit gelden sal inden iersten negendalff lopen rogge erffpacht den Heijlige Geest van Tilborch, Item noch sess lopen rogge erffpacht Iken Mutsaerts te gelden Item twee lopen rogge erffpacht die Persoenscappe van Tilborch, ende noch te Bosch te gelden drie Bosche ponden erffrenthen, Item noch hijer uit te vergelden alsulcke anderen chijns jaerlix alsmen van audts hijer uit sculdich is te gelden ende alle anderen commer aff te doen datum et scabini ut supra (den xxii decembris anno xxi scabini Vermee ende Beris).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832