Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1521-14-7917-63r

Willem soen wilner (wijlen) Mathijs Mutsaerts heeft gheloeft als een principael sculder haer te gelden ende te betalen Aleijdt die weduwe Gerit Jan Maes Geene sess lopen rogge erffpacht haer ter tochte ende haer wittige kijnderen ten erven erffelijck ende alle jaer te gelden ende te betalen op Ons Lieve Vrouwe dach Lichtmisse uit ende van een huijs hof grond ende erffe daer aen liggende ende daer toe behorende in alder grote als dat aldaer gelegen is inde parochie van Tilborch ter stede geheijten aen die Hasselt tussen erffe Cornelis Hanricx soen deen sijde ende tussen erffe Gerit van Eethen dander sijde streckende van erffe d erffgenamen Mechtelt Meeus totte gemeijne strate toe Item noch uit ende van een stuck lants in alder grote als dat gelegen is ter parochie ende plaetse voirs tussen erffe Lijs Peter Nouwe deen sijde ende tussen erffe Margriet die weduwe Gerit Jan Gerit Bax dander sijde streckende van erffe Jan Smit Nouwe tot een gemeijn wech toe aldaer als hij seede, et promisit warandiam more solito (en heeft hij beloofd te waren zoals gebruikelijk) ut in ... datum ... anno xxi scabini Beris et Vet.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832