Menu

Documenten

Document R-1521-14-7917-63v

Peeter soen wilner Cornelis Dircks als man ende momboir Margrieten sijns wijffs wettige dochter wilner (wijlen) Hanrick Claes Wouters soen een vierdeel in huijs hoff met sijn gronde ende toebehorte hem als hij seede toebehorende het gheheel huijs hoff voirs iiii 1/2 lopensaet off daer omtrent begripende in alder grote als dat gelegen is inde parochie van Tilborch ter steeden gheheijten bij die Stenen Camer tussen erffe joffre Margriet van Haestrecht deen sijde ende deen eijnde ende tussen erffe Gherit Claes van Eethen dander sijde ende metten anderen eijnde aen die ghemeijn straet aldaer ende welck vierdeel voirs Peeter voirs als man ende momboir sijns wijffs voirs aencomen is met recht van versterven van wilner (wijlen) Hanrick Claes Wouters voirs als hij seede supportavit (heeft overgegeven) Steven Willem Stevens ende promisit ut debitor principalis super se et bona sua habita et habenda (heeft beloofd als hoofdschuldenaar op zich en zijn goederen hebbende en verkrijgende) dit overgeven vast te houde ende alle commer ende calangie int vierdeel voirs van sijne wegen aff te doen datum et scabini ut supra (den achsten dach januarij anno xxi scabini Wouwer ende Vermee).Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832