Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1521-14-7917-68r

Gherit Hanrick van Boerden heeft gheloeft als een principael sculder haer te gheven te gelden ende te betalen Lauwreijs die weduwe wilner (wijlen) Jan Sijmons haer ter tochten ende haren wittige kijnderen ten erven een halff mud rogge jaerlix ende erffelix pachts erffelijck alle jaer te gelden ende te betalen op Onser Lieve Vrouwe dach Lichtmisse uit ende van twee lopensaet lants ghelegen inde parochie van Tilborch ter stede gheheijten Creijenven in die cleijn straet tussen erffe Kathelijn die weduwe Gerit Hagarts deen sijde ende tussen erffe Margriet die weduwe Jan Lemmens dander sijde streckende vande ghemeijne strate aldaer totten erffe Cornelis Wouter Jan Wouters als hij seede et promisit super se et bona sua habita et habenda warandiam (en heeft beloofd op zich en zijn goederen hebbende en verkrijgende te waren) alsmen erffpacht sculdich is te waren ende die onderpanden goet te maken ende alle commer aff te doen xxvii januarij anno xxi scabini Rubbens ende Vermee.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832