Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1521-14-7917-69r

Jan soen wilner (wijlen) (Hanrick) Claes Wouters Gherit soen wilner (wijlen) Zijb Betten als man ende momboir Marie sijnre huijsvrouw ende met hem Steven Willem Stevens als man ende momboir Heijlwige sijns wijffs dochters wilner (wijlen) Hanrick Claes Wouters voirs Een huijs hoff met sijn gronde ende erffe daer aen liggende ende daer toe behorende hen ghesamentlijck als sij seeden toe behorende dats te weten Jan voirs voir een vierendeel, Gherit voirs oeck voir een vierendeel, ende Steven voirs voor de helft also groot ende alsoe cleijn als dat aldaer gelegen is inde parochie van Tilborch aen die Stenen Camer, tussen erffe joffre Margriet van Haestrecht cum pueris (met haar kinderen) deen sijde ende deen eijnde ende tussen erffe Gerit van Eethen dander sijde ende metten anderen eijnde aen die ghemeijn straet aldaer als sij seede supportaverunt (hebben overgegeven) Jannen Henrick Gerit Smulders more solito et promiserunt (zoals gebruikelijk en zij hebben beloofd) elck sijn ghedeelte te waren more solito dempto (zoals gebruikelijk behalve) dat Jan uit de ghehele huijs hoff ende erffe voirs gelden ende betalen sal jaerlix een halff mud rogge erffpacht Kathelijn Meeus te gelden Item daer toe noch te gelden ende te betalen Jacoppe Hanrick Claes Wouters ii mud rogge erffpacht die welcke te loss staen na Jacoppen voirs doot ende niet eer met xx Rijnsguldens tegen het mud ende alle anderen commer ende calangie daer op comende aff te doen datum xxviii januarij anno xxi scabini Beris en Meijnarts.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832