Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1521-14-7917-77r

Cornelis soen wilner (wijlen) Jan van Spaendonck heeft gheloeft als een principael sculder haer te geven te gelden ende te betalen Heijwich die weduwe Jan Leijten haer ter tochte ende hare wittige kijnderen ten erve thijen lopen rogge jaerlix ende erffelix pachts erffelick ende alle jaer te gelden ende te betalen op Ons Lieve Vrouwe dach Lichtmisse uit ende van een huijs hoff met sijn gronde ende erffe daer aen liggende ende daer toe behorende elff lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begripende ghelegen inde parochie van Tilborch ter stede gheheijten Creijenven tussen erffe Jan Peeter Meeus deen sijde ende tussen erffe Frans Hanrick Dielis zoen dander sijde streckende vande ghemeijne strate aldaer totte erffe Aerts van Riel cum alijs (met anderen) ut dicebat et promisit warandiam more solito (zoals hij zeide en heeft hij beloofd te waren zoals gebruikelijk) ende die onderpanden goet te maken ende alle commer aff te doen met voorwaarden toe ghedaen dat Cornelis voirs ende sijn nacomelingen deese thijen lopen rogge erffpacht voirs sullen mogen lossen quijten ende vrijen teijnde die ierste vier jaeren tot sijn scoensten te Lichtmisse met xxv Rijnsguldens van xx stuijver het stuck ende altijt metten pacht ende Sint Jansmisse te voren op te seggen datum et scabini ut supra (x februarij anno xxi scabini Beris Vermee).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832