Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1521-14-7917-94v

Cont sij eenen ijegelijcken want Ariaen soen wilner (wijlen) Jan Nouwen erffeliken vercocht overgegeven ende opghedragen hadde Ariaen Michiel Roeloffs een vierendeel van een huijs hoff ende erffe daer aen liggende ende daer toe behorende gelegen inde parochie van Tilborch aen die Hasselt op conditie ... dat voors huijs hoff en erffe daer aen liggende ... soude na doot Ariaen die weduwe Arts gheheijten Corts sBonten ende dan betalen voor elck lopensaet mette maten aldaer bevonden xvi Rijnsgulden als dat in schepen brieven daer op gemaeckt van Tilborch volcomeliken begrepen is daer den dach aff luidt den xxste januarij anno xx daer om sijn voir ons schepenen onderghescreven ghecomen ende gecompareert die voirs Ariaen Jan Nouwen ende Ariaen Michiel Roeloffs na die doot ende afflijvichheijt die voirs Ariaen die weduwe was Arts Corts sBonte voirs ende hebben daerop bekent ghelijdt ende ... dat sij met eenen ghesworen lantmeter die voirs erffe ghemeten hadden en waren daer mette maten alsoe te vreden ende ... Ariaen ende Ariaen cooper ende vercooper hebben met malcanderen .... ende van nae dat die voirs Ariaen Jans hem goede betalinghe bedanct heeft ende bekent heeft bekent den iersten penninck metten leste ontfangen te hebben vande erffe ende huijs hoff voirs van Ariaen Michiel Roeloffs soen ende ... mits desen den selve Ariaen daer aff quijt ende nimmermeer met geene recht daer nae tot sijn voirs gedeelt toe te spreken ende daer toe heeft die selve Ariaen Jan Nouwen soen den selve Ariaen Michiels quijt ghescolden ende goede betalinghe bedanct ende dies ghelijcks bedanct hij hem noch mits deesen ende den ierste penninck mette leste ontfangen van sijn ghedeelt in allen alsulcken haefelijcke goeden als hem aenverstorven ende affter gebleven sijn van Ariaen die weduwe Arts Cort sBonten ende nimmermeer met geene recht dan meer op te spreken off te doen spreken in geene manieren datum ... anno xxi scabini Vermee ende Beris.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832