Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1521-14-7918-1r

Aert Ghijsberts van Gierle heeft gheloeft als een principael sculder haer te gheven te gelden ende te betalen Juet die weduwe wilner (wijlen) Jan Peter Crillarts tot behoeff haer ende tot behoeff haer wittige kijnderen die sij bij wilner (wijlen) Jan Crillarts voers vercregen heeft twintich lopen rogge jaerlijcx ende erffelijcx pachts erffelijck ende alle jaer te ghelden ende te betalen op Ons Lieve Vrouwe dach Lichtmisse uit ende van een stuck lants twee lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende ghelegen inde parochie van Tilborch ter steeden gheheijten aen die Hasselt tussen erffe Jan Ghijbert van Gierle deen sijde ende tussen erffe Michiel Gerit Jans dander sijde ende deen eijnde hodende metten anderen aen die ghemeijn straet aldaer Item noch uit ende van sijn ghedeelte in een huis hoff gront ende erffe daer aenliggende ende daer toe behorende tsamen twee lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begripende ghelegen aldaer tussen erffe Ariaen Gherit Jan Meeus deen sijde ende tussen erffe Jan van Gierle dander sijde streckende van erffe die erffgenamen Gerit Hagarts totter strate toe aldaer ut dicebat et promisit warandiam more solito (zoals hij zeide en hij heeft geloofd te waren zoals gebruikelijk) ende die onderpanden goet te maken ende allen commer ende calangie aff te doen met voorwarden toeghedaen dat Aert voirs ende sijn nacomelingen dese voers twintich lopen rogge jaerlix ende erffelix pachts tot alder tijt tot haere scoenste sullen mogen aff lossen quijten ende vrijen met vijfftich Rijnsguldens ende xx stuijvers het stuck ende altijt mette pacht met alsulcken ghelt als nu in Brabant gevaludeert is ende te Bamisse te voren op te seggen alle ... sonder archlist datum den sesten aprillis anno xxi voer Paschen scabini Vermee ende Vet.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832