Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1522-14-7918-18r

Jan Gherit Herman Heijsten soen als man ende momboir Jenneke sijne huijsvrouw dochter Gherit Jan Wouters een vijfde ghedeelt in een huijs ende timmer daer bij staen mette gronde ende erffenis daer aen liggende ende daer toe behorende hem als hij seede toebehorende het gheheel drie lopemsaet off daer omtrent begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter stede gheheijten aen die Hasselt tussen erffe Jan van Gierl cum pueris (met zijn kinderen) deen sijde ende deen eijnde ende tussen erffe Michiel Gerit Jan Wouters soen dander sijde ende mette anderen eijnde aen die gemeijn straet aldaer ut dicebat (zoals hij zeide), Item noch een vijfftedeel in een stuck lants tot hem als hij seede behorende vijff lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen aldaer tussen erffe Jan Smit Nouwen cum alijs (met anderen) deen sijde ende tussen erffe Jan van Gierl cum pueris (met zijn kinderen) met meer anderen dander sijde streckende van den gemeijnen wech aldaer totte erffe Jan vande Amervoort cum pueris (met zijn kinderen) Item noch een vijfftedeel in een stuck lants genoemt den ..acker gelegen als inde parochie voers inde Hasseltsche Acker in alder grote als dat aldaer gelegen is tussen erffe die erfgenamen Gerit Meeus deen sijde ende tussen erffe Claes Wouters cum alijs (met anderen) dander sijde Item noch het vijfftedeel in een stuck lants in alder grote als dat aldaer gelegen is inde parochie voers aen die Langestraet tussen erffe Jan vande Amervort cum pueris (met zijn kinderen) deen sijde ende tussen erffe Lambrecht Willem Lambrechts dander sijde Item noch een vijfftedeel in eenen stuck erfs tot weijen liggende gheheijten het Bleck in drie lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen aldaer tussen erffe Jan Embrecht Eelkens cum alijs (met anderen) deen sijde ende tussen erffe Aert Peter Nouwen cum alijs (met anderen) dander sijde Item noch een vijfftedeel in een stuck lants een lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen aldaer tussen erffe die erffgenamen Gerit Hagarts deen sijde ende tussen erffe Peeter Segers soen cum alijs (met anderen) dander sijde Item noch een vijfdedeel in een stuck lants vierdalff lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gheheijten Scuijtkens weije gelegen inde parochie voers ter stede geheijten in die Venne tussen erffe Lambrecht Willem Lambrechts deen sijde ende tussen erffe Hanrick Cornelis Appels dander sijde Item noch een vijftedeel in eenen stuck heijvelts vierdalff lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie voers aende Aude Draijboom tussen erffe Cornelis Wouter Jan Wouters soen deen sijde ende tussen den dijck aldaer den Auden Dreijboomsche Dijck genoemt dander sijde als hij seedesupportavit (heeft overgegeven) Sijmon soen wilner (wijlen) Herman Heijsten met affgaen ende verthijden ut mores est et promisit super se et bona habita et habenda (en heeft zoals gebruikelijk beloofd op zich en zijn goederen hebbende en verkrijgende) dese vijffte deelen in erffe voers te waren als men sculdich is te waren uijtghesceijden dat Sijmon voers daer uijt gelden ende betalen sal alsulcke erffpachten ende erffchijnsen alsmen van auts van rechtswegen sculdich is daer uijt te vergelden ende dijen ten tijde ende plaetse te leveren soe dat van auts tot noch toe gewoonte is ende dit overgeven vast te houden ende allen commer aff te doen den seste dach octobris anno xxii scabini Vet ende Meijnaerts.

Goijaert Aert Goijaerts als man ende momboir van Katelijn sijns wijfs ende met hem Goijaert Jan Goijaert Smitten als man ende momboir Marie sijns wijfs wittigen dochteren Gerit Jan Wouters soen ende Kathelijne sijns wijfs elck een vijffte deel tot hem als sij seede behorende in huijs hoff ende timmerije voers ende alle erffenis en parcelen voers inde voers brieff ghescreven, supportaverunt (hebben overgegeven) Sijmon voers ut ... elck sijn ghedeelt te waren super se et bona habita et habenda (op zich en zijn goederen hebbende en verkrijgende) daer sijns voers oeck alle pachte uit gelden sal als in voers brieff gescreven is en dit overgeven vast te houden ende allen anderen commer aff te doen datum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832