Menu

Documenten

Document R-1522-14-7918-19r

Cont sij een ijeghelijcke dat voir ons scepenen onder gescreven ghecomen ende gecompareert sijn Michiel soen Gherit Jans ter eenre ende Sijmon soen wilner Herman Heijsten als man ende momboir Aleijt sijns wijffs wittige dochter Gerits voirs vande voirs Gerit in eenen wittigen bedde verweckt bij wilner (wijlen) Katelijn sijns wijffs ter ander sijden ende hebben onder hen bij raet van sommige hunne vrienden ghedaen ende gheordonneert een erffdeijlinge ende erffsceijdinge van sommige erffe hijer nae bescreven

Inden ierste soe is den voirs Michiel ten deel ghevallen ende sal hebben haude ende erffelijcken besitten inden ierste een stuck lants gheheijten Scuijtkens weije vierdalff lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begripende ghelegen inde parochie van Tilborch ter stede geheijten indie Vene tussen erffe Lambrecht Willem Lambrechts soen deen sijde ende tussen Hanrick Cornelis Appels soen dander sijde Item daer toe noch een vijfftedeel in een stuck lants gheheijten den Wilch Acker vant noorden eijnde aff te legge den heele acker vijff lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begripende gelegen tussen erffe Jan Smit Nouwe cum alijs (met anderen) dander sijde ende tussen erffe Jan van Gierl cum pueris (met zijn kinderen) et cum alijs (en met anderen) dander sijde, Item noch daertoe een vijfftedeel in een huijs hoff in een huijs hoff gront ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behorende drie lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begripende gelegen inde parochie van Tilborch aen die Hasselt tussen erffe als voirs is inde voirs brieff ende dies sal Michiel voirs sijn vijfftedeel aff nemen aen die westen sijde des voirs erffs neve erffe Michiels voirs ende des sal Michiel voirs Sijmons voirs ... sijn vijfte deel inde timmerije op die voirs steede staende daer Sijmon voirs op vertegen heeft in manieren van erfdeijlingen daer Michiel voirs uit gelden ende betalen sal inden iersten vier lopen rogge erffs Kathelijn huijsvrou Embrecht Goessens Item noch Lauwreijs die Wijsen gelden vier lopen rogge erffs Item vier lopen rogge erffs te gelden den Persoen ende ... inde Kercke van Tilborch Item noch te gelden den vier delen onder vijfftalff lopen rogge errfpacht Item noch te gelden den erffgenamen Hanrick van Gestel een vijffde deel in een mud rogge erffpachts

Item hijer tegen sal Sijmon voirs hebben haude ende erffelike besitten inden ierste alle die parcelen inde brieff opt ander blat ... gescreven ende gepresenteert uit gesceijden dat Michiel hijer te deel ghevallen is als voirs is daer hij uit gelden ende betalen sal jaerlix inden ierste drie mud rogge erpacht ende sess lopen rogge erffpacht te gelden Kathelijn die weduwe Ariaen Block, Item te gelden die Tafele des Heijlichen Geest in Tilborch drie lopen rogge erffpacht Item noch te gelden Kathelijn Embrecht Goessens wijff vier lopen rogge erffpacht Item den rector van Sinte Katrina autaer inde Kercke van Tilborch te gelden twee lopen rogge erffpacht Item noch te gelden den erffgenamen Hanrick van Gestel vier vijffte ghedeelten in een mud rogge erffpacht Item noch te gelden de heer van Tilborch jaerlix op Sint Stevens dach drie blancke offte omtrent erffchijns Ende hebben deese voirs deijlluijden vertegen die een tot den anders behoeff op die parcelen ende erffenisse voirs met affgaen ende verthijden ut moris est (zoals gebruikelijk is) en hebben gheloeft als sculderen principael die een den ander dese erffmangelings vast ende stendich te houen sonder ennich wederseggen ende elck sijn benoemde commer alsoe te gelden datte die anderen sijn goeden daer aff ongehaude sullen sijn ende blijven ten eewige dagen datum et scabini ut supra.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832