Menu

Documenten

Document R-1522-14-7918-23v

Cont sij een ijegelijcken dat voir ons scepenen ondergescreven ghecomen ende ghecompareert sijn Aert Peeter Nouwen soen Ariaen Hanrick Nouwen soen van weegen ende inde van Heijlwige Peter Nouwen dochter inde naem des godshuijs ende convents Sinte Maria Magdalena tSertogen Bosch daer hij volcomen procuratien ende machtig aff is als hij seede Item Daniel jonge dochter wilner (wijlen) Jan Peter Nouwen cum tutore (met haar voogd) voir haer selven ende voir Adriaen haer bruer niet tegenwoordich sijnde daer Daniel voirs ende met haer Aert voirs ende Margrieten Adriaens voirs wittige huijsvrou cum tutore (met haar voogd) voir in staen ende geloeft hebben, Item Anthonis sone wilner (wijlen) Vranck Ariaens die hij ghewonnen ende vercregen hadde in eenen wittigen bedde bij wilner (wijlen) Elisabeth dochter wilner Peter Nouwen voirs, Item Lambrecht soen wilner Willem Roelofs als man ende momboir Adriaen sijns wijffs dochter wilner (wijlen) Vrank Adriaens die hij ghewonnen ende vercregen hadde bij wilner (wijlen) Elisabette dochter wilner (wijlen) Peter Nouwen voirs Item Cornelis vander Amervort als man ende momber Jenneken sijns huijsvrouw dochter wilner (wijlen) Cornelis de Bont die hij gewonnen ende vercregen hadde bij IJken Peter Nouwen dochter Item Gherit Jacop Huben soen tegenwoordich sijn ende et hem Peter sijn bruer niet tegenwoordich sijnde daer Gerit voirs voir instont ende gheloeft heeft die de voirs Jacop bij de voirs IJken in een wittige bedde gewonnen ende vercregen heeft ende hebben onder hen een erffdeijlinghe ende erffsceijdinge ghedaen bij raet van hunnen vrienden

Overmits welcke erffdeijlinghe ende erffsceijdinge wille soe sal Aert Peter Nouwen voirs voir die een helft ende Daniel dochter wilner (wijlen) Jan Peter Nouwen ende Adriaen haer bruer voirs voir die ander helft ghesamentlijck hebben houen ende erffelijc besitten inde ierste een huijs hoff ende erffe daer aen liggende ende daer toe behorende in alder grote als dat aldaer gelegen is inde parochie van Tilborch ter plaetse gheheijten aen die Hasselt tussen erffe Cornelis die Beer cum pueris (met zijn kinderen) deen sijde ende tussen erffe Lambrecht Roelofs soen dander sijde streckende vande straten geheijten die Lange straet totter straten geheijten die Creijvensche straet daer die andere deijlluijden voirs op vertegen hebben

Item hijer tegen sal Adriaen Hanrick Nouwen soen van wege ende inde naem des convents voirs voir die een helft ende Cornelis vander Amervort als man ende momboir van Jenneke sijns wijffs voir item Gerit ende Peter gebroeders voirs voir die ander helft sullen hebben haude ende erffelike besitten een half buender beempts ghelegen inde prochie van Tilborch ter stede geheijten in die Bunten tussen erffe Aert Peter Nouwen deen sijde ende tussen erffe Lambrecht Roelofs cum alijs (met anderen) dander sijde streckende van erffe d'erfgenamen Gerit Hagarts totte erffe Denis Meijnarts Item hijer toe sullen die voirs partije noch hebben een stuck lants die in alder grote alst aldaer gelegen is inde parochie voers ter stede geheijten aen die Hasselt tussen erffe die erffgenamen Aert van Riel deen sijde ende tussen erffe Jan vander Amervort dander sijde streckende met beijde eijnden aen erffe Gerit Wouter Jans Item daer toe noch een stuck lants gelegen inde ... een lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende in alder grote als dat aldaer gelegen is tussen erffe Ariaen Willem Lemmens deen sijde ende tussen erffe Adriaen Gerit Meeus dander sijde streckende van een wech gheheijten den Hasselaer wech totte erffe Jan Smit Nouwen soen Item daer toe een stuck heije acker in alder grote alst aldaer gelegen is inde parochie voirs ter stede geheijten teijnde Creijven tssen erffe Hanrick Cornelis Appels deen sijde ende tussen erffe Gerit soen wilner (wijlen) Gerit Jan Reijnen dander sijde daer die voirs parthije uit gelden ende betalen sullen inden ierste iii 1/2 stuijver erffchijns off daeromtrent te gelden t Oisterwijck ...

Item hier tegen sal Lambrecht Willem Lambrechts voirs als man ende momboir Adriaen sijns wijffs voirs ende met hem Anthonis soen wilner (wijlen) Vranck Adriaens voirs tsamen hebben haude ende erffelik besitten een halff mud rogge jaerlijckx ende erfelicx pacht ... Item hijer toe een lopensaet lants gelegen inde parochie van Tilborch in die Hasseltsche Acker tussen erffe Cornelis Hanricks deen sijde ende tussen erffe Willem Tijs Mutsaerts dander sijde ende deen eijnde en metten anderen eijnde aen erffe de erfgenamen Wouter Gerits Item hijer toe noch een lopensaet beempts in alder grote als dat gelegen is inden Lande van Breda ter stede gheheijten achter Dalem int Wouwerbroeck tussen erffe Adriaen Gerit Meeus deen sijde ende tussen de erfgenamen Denis Mutsaerts dander sijde streckende metten een eijnde aen een sloot gheheijten ... sloot als sij seede ende hebben parthijen vpoirs vertegen op die voirs parcelen de een tot des anders behoeffs ende geloven elck hunne commer te gelden more solito (zoals gebruikelijk) ende deese erffdeijlinge vast ende stendich te houden sonder wederseggen ende elck ... datum et scabini ut supra den xviii ste augustij anno xxii scabini Vermee ende .Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832