Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1522-14-7918-30v

Anthonis soen wilner (wijlen) Vranck Adriaens ende wilner (wijlen) Elisabetten sijnre huijsvrouwe te samen in een wittige bedde verweckt wittige dochter wilner (wijlen) Peter Nouwen die helft in een halve mud rogge jaerlix ende erffelix pachts tot hem als hij seede behorende nae inhaut die ander brieve daer aff voirs en die parthijen gheloeft hebben .... Item daer toe de helft in een stuck lants een lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inder parochie van Tilborch ter stede in die Hasseltsche Acker tussen erffe Cornelis Henricks deen sijde ende tussen erffe Willem Thijs Mutsaerts soen dander sijde ende deen eijnde ende metten anderen eijnde aen erffe die erffgenamen Wouter Gerits soen Item daer toe noch die helft in een stuck beempts een lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende in alder grote als dat aldaer gelegen is inden lande van Breda ter stede geheijten Achter Dalem int Wouwerbroeck tussen erffe Adriaen Gerit Meeus deen sijde ende tussen erffe die erffgenamen Denis Mutsaerts dander sijde streckende metten eenen eijnde aen een sloot gheheijten ... sloot en welcke voirs drie parcelen den voirgen Anthonis te deel ghevallen ende erffelijck toecomen sijn in eenen erffdeilinge van ende mae doot wilner (wijlen) Peter Nouwen voirs ut patet (zoals blijkt) in een deijlbrieff de Tilborch, supportavit (heeft overgegeven) Lambrecht Willem Lambrechts soen simul cum omnibus literis et toto iure more solito et promisit ut debitor principalis super se et bona habita en habenda (samen met alle brieven en het recht zoals gebruikelijk en heeft beloofd als hoofdschuldenaar op zich en zijn goederen nu hebbende en zullende verkrijgen) dit overgeven vast te houden ende commer van sijne wegen aff te doen dtum den xxvi novembris anno xxii scabini Wouw ende Vermee.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832