Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1522-14-7918-34r

Joffrou Magriet van Haestrecht cum tutore (met haar voogd) heeft gheloeft als een principael sculdersse hem te gelden ende wel te betalen Jan soen wilner (wijlen) Jan vander Meer een mud rogghen jaerlicken erffpachts op Jans voirs lijff ende alsoe langhe als hij leven sal te gelden ende niet langer alle jaer te gelden op Ons Lieve Vrouwe dach Lichtmisse uit ende van huijs hoff gront daer joffrou Margriet voirs nu ter tijt woonachtig is ende gelegen inder parochie van Tilborch ter stede geheijten die Steene Camer met allen den toebehorten des selffs huijs voirs het sij lant sant heij en weije soe waer ende tussen wijns dat gelegen is ut dicebat et promisit warandiam super se et bona sua habita et habenda, (zoals zij zeide heeft zij beloofd te waren op haar en haar goederen hebbende en verkrijgende) als men lijfpacht sculdich is te waren ende onderpande goet te maken enden alle commer aff te doen datum den xxvi decembris anno xxii scabini Beris Hoefkens.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832