Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1522-14-7918-36r

Cont sij eenen ijegelijcken dat voir ons scepenen ondergescreven gecomen sijn Cornelis Jans vande Amervoert ter eenre ende Peter Robbrechts van Wisselt ter andere sijde ende hebben gedaen een erffwisselinge ende erffmangelinge

Overmits welcker erffmangelinge wille sal Cornelis hebben haude ende erffeliken besitten inden iersten een huijs hoff gront ende erffe daer aen liggende ende daer toe behorende heij ende weije in alder groten als dat aldaer gelegen is inde parochie van Tilborch ter steden gheijten opt Sant tussen erffe meester Jan van Vladacken deen sijde ende tussen erffe Berthout Willen Frijns dander sijde ende voirst aen die gemeijnt van Tilborch ende aen erffe der erffgename Denis Mutsaerts ende Berthout Willem Frijns voirs Item noch een stuck lants gelegen aldaer gheheijten den Santacker in alder groten als dat aldaer gelegen is tussen erffe die erffgenamen Denis Mutsaerts voirs deen sijde ende tussen erffe Berthout Willem Frijns dander sijde ende deen einde ende metten anderen eijnde aen die gemeijn straet aldaer Item noch daer toe een stuck lants ghelegen aldaer gheheijten den Steltacker in alder grote ut supra (als hier voor) tussen erffe Berthout Willem Frijns deen sijde ende tussen erffe Adriaen jan Leijten dander sijde streckende vande gemeijn straet totter erffe meester Jan Vladacken Item noch een stuck lants gelegen aldaer gheheijten den Coeacker tussen erffe des convent van Tongerloe deen sijde ende tussen erffe Jans die Vet cum alijs (met anderen) dander sijde streckende van Cornelis Adriaen Smolders totter erffe meester Jan Vladacken voirs Item noch een stuck beempts ghelegen inde parochie van Tilborch ter stede geheijten aende Auden Dreijboom tussen Peter Weijmers soen deen zijde ende tussen Peeter Beris Eelkens cum alijs (met anderen) dander sijde streckende van erffe die erffgenamen Aert van Riel totter erffe Aleijt die weduwe Gerit Jan Maes Genen cum pueris (met haar kinderen) ut dicebat (zoals hij zeide) daer Peter voirs in manieren van erffmangelinge op vertegen heeft ende heeft overgegeven ende opgedragen Cornelis Jans vande Amervoert met affgaen ende verthijde ut moris est (zoals gebruikelijk is) et promisit super se et bona sua habita et habenda warandiam more solito dempto (en heeft beloofd op zich en zijn goederen hebbende en verkrijgende te waren als gebruikelijk behalve) dat Cornelis coper daer uit gelden ende betalen sal jaerlicx vijff mud rogge ende vier lopen rogge jaerlicx ende erffelicks pachts der mate vanden Bosch ende ten Bosch te leveren den erffgenamen heer Lauwreijns van Eijck ende daer toe den selve noch te gelden sess stuijvers erffchijns ende oeck ten Bosch te leveren Item noch daer toe vijff talff lopen rogge erffpacht met Berthout Willem Frijns soen ten Bosch te leveren ende d'mate vanden Bosch den suster van Orte te gelden Item noch daer toe seventhijen lopen rogge erffpachts te gelden den Aleijt die weduwe Gherit jan Maes Genen Item daer toe noch te gelden den prelaet van Tongerloe ende op te Spiker te leveren 1/2 braspenninck ende een smael hoen erffchijns Item den persoen van Tilborch een blanck erffchijns ende de gesworen van Tilborch een negemanicke erffchijns ende dit overgeven vast te haude ende allen anderen commer ende calangie daer inne wesende altemael aff te doen den selven datum ii januarij anno xxii scabini Vermee ende Vet

.....

Item tegen die voirs erffe inde voirs erffmangelinge begrepen sal Peter voirs hebben haude ende erffelijke besitten een stuck erffs vijff lopensaet off daer omtrent begrijpende in de grote als dit aldaer gelegen is inde parochie van Tilborch ter stede gheheijten Creijenven tussen erffe Gherit soen wilner (wijlen) Gherit Jan Reinen deen sijde ende deen eijnde ende tussen erffe Hanrick Cornelis Appels soen cum alijs (met anderen) dander sijde ende metten anderen eijnde aen die gemeijnt van Tilborch ut dicebat (zoals hij zeide) daer Cornelis voirs in manieren van erffmangelinge op vertegen heeft ende heeft overgegeven ende opgedragen Peter Robbrechts van Wisselt met affgaen ende verthijden ut mores est (zoals gebruikelijk) et promisit warandiam more solito (en heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk) loss ende vrij als men loss ende vrij erve sculdich is te waren ende dese erffmangelinge vast te houden ende allen commer aff te doen ende elck sijn benoemde commer indese mangelinge hier benoemt te gelden alsoe jaerlicx ter plaetsen ende dagen daer toe dienende alsoe gelden ende betalen sal datte die ander ende sijn goeden aff ongehaude ende ontlast sullen sijn ende blijven ten ewighe dagen datum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832