Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1522-14-7918-39r

Cornelis soen Jans vande Amervort een huijs hoff met sijne gronde ende erffeniss daer aen liggende ende daer toe behorende drie lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrepen alsoe groot ende cleijn als dat metter mate aldaer begrepen sal gelegen inde parochie van Tilborch ter stede geheijten aen die Hoeven tussen erffe Jan Janse van Gorp deen sijde ende tussen erffe Meeus Peeter Meeus dander sijde streckende vande gemeijnen strate aldaer totte erffe Adam Wouter Jans Item noch daer toe een stuck erffs nu ter tijt tot weijen liggende twee lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende alsoe groot ende alsoe cleijn als men dat metter mate begrepen sal gelegen aldaer tussen erffe Meeus Peeter Meeus deen sijde ende tussen erffe Jan soen wilner (wijlen) Jan Eelkens streckende van erffe der erffgenamen Aerts van Riel totter erffe ... Jan Ruben cum alijs (met anderen) ut dicebat (zoals hij zeide) supportavit (heeft overgegeven) Jannen vanden Hovel IJewaens tot behoeff Gherit Jan Peeter Gijben? soen et promisit super se et bona sua habita et habenda warandiam more solito dempto (en heeft beloofd op zich en zijn goederen hebbende en verkrijgende te waren zoals gebruikelijk behalve) dat Gerit coper daer uit gelden sal inden ierste een halff mud rogge erffpacht mate vanden Bosch ende in den Bosch te leveren die erffgenamen Herman Cornelis Item noch te gelden Jannen Gerits van Thurnout een mud rogge erffpachts die te loss staet nae inhaut den lossbrieff Item noch te gelden Willem van Gorp een halff mud rogge die oeck te loss staet nae inhaut den losbrieff Item noch te gelden 1/2 blanck vel circiter (of daar omtrent) erffchijns Lucas van Ameroije ende dit overgeven vast te haude ende alle anderen commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen den selven datum xix januarij anno xxii scabini Vermee ende BerisZoeken in website: De Hasselt voor 1832