Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1522-14-7918-39v

Jan soen Jans van Gorp ut tutor (als voogd) Eva sue uxoris filie (dochter) Wouter Jans sBonte een stuck lants tot hem als hij seede behorende gelegen inde parochie van Tilborch ter stede geheijten aen die Stenen Camer tussen erffe Adam Wouter Jans deen sijde ende tussen erffe Willem Stevens dander sijde streckende van erffe der Tafelen des Heijlichen Geests van Tilborch tot erffe Jan Adriaen Smolders Item noch daer toe noch een stuck erffs tot weijen liggende tsamen het voirs stuck lants ende dit vijff lopensaet min xi roijen begripende gelegen tussen erffe Jan Adriaen Smolders deen sijde ende tussen erffe Willem Willem Mutsaerts dander sijde streckende met beijde eijnden aen erffe Adam Wouter Jans ut dicebat supportavit (zoals hij zeide heeft overgegeven) Willem soen wilner (wijlen) Willem Mutsaerts met affgaen ende vertijden ut mores est et promisit super se et bona sua habita et habenda warandiam more solito (zoals gebruikelijk en heeft beloofd op zich en zijn goederen hebbende en verkrijgende te waren zoals gebruikelijk) loss ende vrij ende dit overgeven vast te haude ende allen commer aff te doen datum den xix januarij anno xxii scabini Wouw Vermee.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832