Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1522-14-7918-39v

Adam Wouter Jans een stuck lants tot hem als hij seede behorende gelegen inde parochie van Tilborch aen die Stene Camer tussen erffe Willem Willem Mutsaerts met beije sijden aen liggende streckende erffe der Tafelen des Heijliche Geest van Tilborgh totte erffe Jan Adriaen Smolders Item noch een stuck erffs tot weijen liggende tsamen het voirs stuck ende dese weije vijff lopensaet en een roije begrijpende gelegen aldaer tussen erffe Willem Willem Mutsaerts soen deen sijde ende tussen erffe Jan Adriaen Smolders dander sijde streckende vande strate totter erffe Willem voirs ut dicebat supportavit (zoals hij zeide heeft overgegeven) Hanrick Jans Vermee more solito et promisit super se et bona sua habita et habenda warandiam more solito dempto (en heeft beloofd op zich en zijn goederen hebbende en verkrijgende te waren zoals gebruikelijk behalve) een halff mud rogge erffpacht te gelden Jannen Handrick Claes Wouters ende noch den selven te gelden xii lopen rogge erffpachts die te loss staet nae inhaut den loss brieff ende dit overgeven vast te haude ende allen anderen commer aff te doen datum et scabini ut supra (den xix januarij anno xxii scabini Wouw Vermee).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832