Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1522-14-7918-40v

Jan soen wilner (wijlen) Jan Nouwen heeft gheloeft als een principael sculder hem te geven te gelden ende te betalen Henrick Jans Vermee thijen lopen rogge jaerlicks ende erffelicks pachts erffelic ende alle jaer te gelden ende te betalen op Alder Goede Heijlige dach uit ende van een huijs hoff gront ende erffenis daer aen liggende ende daer toe behorende in alder grote als dat aldaer gelegen is inde parochie van Tilborch aen die Hasselt tussen erffe Peeter Willem sBeren deen sijde ende die ghemeijn straet dander sijde ende deen eijnde ende metten anderen eijnde aen erffe Henrick Cornelis Appels ut dicebat et promisit super se et bona sua habita et habenda warandiam more solito (zoals hij zeide en heeft beloofd op zich en zijn goederen hebbende en verkrijgende te waren zoals gebruikelijk) en die onderpanden goet te maken ende commer aff te doen datum die Sinte Huberti anno xxii scabini Vermee Beris.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832