Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1522-14-7918-45v

Cornelis Jan Sijmons een stuck land tot hem als hij seede behorende vijff lopensaet ende 1/2 roijde vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter stede geheijten in die Teetenbraeck tussen erffe Jan Adriaen Smolders deen sijde ende deen eijnde ende tussen erffe Peeter Neel Segers dander sijde ende metten anderen eijnde aen die gemeijn straet ut dicebat supportavit (zoals hij zeide heeft overgegeven) Peeteren soen wilner (wijlen) Hanrick Peeter Aerts met affgaen ende verthijden ut moris est et promisit super se et bona sua habita et habenda warandiam more solito dempto (zoals gebruikelijk en heeft beloofd op zich en zijn goederen hebbende en verkrijgende te waren zoals gebruikelijk behalve) dat Peeter daer uit gelden ende jaerlicx betalen sal xii lopen erffpacht Peeteren Herman Heijsten soen ende daer toe te gelden 1/2 Aude Groten ende een smael hoen erffchijns den heer van Tilborch ende eenen ghebuer voet pat daer door lopende ende alsulcken waterlaet te onderhouden als van rechts wegen is ... ende dit overgeven vast te haude ende alle andere commer aff te doen datum ut supra (datum xxx januarij anno xxii) scabini Vet ende Meijnarts.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832