Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1522-14-7918-48v

Amelis soen Willem Goessens ut tutor (als voogd) Enghelberen sue uxoris filie (zijn huisvrouw dochter) Willem sBeren een stuck lants hem toebehorende in alder grote als dat aldaer gelegen is inde parochie van Tilborch in Sterts Hoeve tussen erffe Hanrick Cornelis Appels cum alijs (met anderen) deen sijde ende tussen erffe Nicol Jan Niken? soen dander sijde streckende van erffe Cornelis die Beer cum alijs (met anderen) totter gemeijnt van Tilborch aldaer ut dicebat (zoals hij zeide) Item noch hijer toe een stuck lants gelegen inder parochie voirs ter plaetsen geheijten in Stert Hoeve in alder grote als dat aldaer gelegen is tussen erffe Henrick Appels voirs deen sijde ende tussen erffe Peeter Willem sBeren dander sijde streckende van erffe Mathijs van Eijnde totter gemeijnde strate toe aldaer ut dicebat supportavit (zoals hij zeide heeft overgegeven) Hanrick soen wilner (wijlen) Cornelis Appels soen more solito et promisit super se et bona sua habita et habenda warandiam more solito dempto (en heeft beloofd op zich en zijn goederen hebbende en verkrijgende te waren zoals gebruikelijk behalve) dat Hanrick voirs uiten iersten vorigen stuck lants gelden ende betalen sal negen lopen rogge erffpachts Gijsbert Hanrick Beerthe soen den auden ende noch 1/2 mud rogge erffpacht aen Jacop huijsvrou Willem sBeren haer leven lanck te gelden ende niet langher Item noch sal Hanrick voirs gelden uiten lesten voirs stuck lants een lopen rogge erffpacht den Heijlige Gheest van Tilborch ende een oirt stuijver erffchijns den selven, noch omtrent 1/2 vuurijser erffchijns jaerlicx ter vergelden Lucas van Ameroijen ende noch te wegen die daer van rechts wegen over behoren te wegen en welcken pachtchijns ende commer voirs Henrick voirs alsoe jaerlicx ende erffelic gelden ende betalen sal ende geloeft heeft te gelden datte Amelis voirs ende sijn goeden aff ongehaude ende ontlast sullen sijn ten ewige dagen ende dit overgeven vast te haude ende alle anderen commer aff te doen datum ut supra (vi januarij anno xxii) scabini Vet ende Meijnarts.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832