Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1522-14-7918-51r

Amelis soen Willem Goessens ut tutor (als voogd) Enghelberen sijns wijffs dochter wilner (wijlen) Willem sBeren een stuck lants hem als hij seede toebehorende drie lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende in alder groten als dat aldaer gelegen is inde parochie van Tilborch ter stede geheijten in Sterts Hoeve tussen erffe Adriaen Gerit Meeus deen sijde ende tussen erffe Cornelis Handricks dander sijde ende deen eijnde met meer anderen ende metten anderen eijnde aen die gemeijnt van Tilborch ut dicebat supportavit (zoals hij zeide en heeft overgegeven) Peeteren soen wilner (wijlen) Willem sBeren met affgaen ende verthijde ut mores est et promisit super se et bona sua habita et habenda warandiam more solito (en heeft beloofd op zich en zijn goederen hebbende en verkrijgende te waren zoals gebruikelijk) loss ende vrij alsmen loss ende vrij erve sculdich is te waren ende dit overgeven vast te haude ende alle commer aff te doen datum ut supra et scabini ut supra (vi januarij Vet ende Meijnarts).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832