Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1522-14-7918-51v

Hanrick Cornelis Appels een stuck lants hem als hij seede toebehorende in alder groten als dat aldaer gelegen is inde parochie van Tilborch ter stede gheheijten in Sterts Hoeve tussen erffe Hanrick Cornelis Appels cum alijs (met anderen) deen sijde ende tussen Nicol Jan Niken? soen dander sijde streckende van erffe Cornelis de Beer cum alijs (met anderen) totter gemeijnt toe van Tilborch aldaer ut dicebat (zoals hij zeide) en welck stuck lants voirs Hanrick voirs gecocht ende gecregen heeft tegen Amelis soon Willem Goessens ut patet in literis de Tilborch supportavit (zoals blijkt uit brieven van Tilburg heeft overgegeven) Cornelis soen wilner Peter sBeren simul cum literis et iure (samen met de brieven en het recht) met affgaen ende verthijde ut moris est (zoals gebruikelijk is) daer hij voir gelden sal negen lopen rogge erffpacht Gijsbert Joris Beerte soen et promisit super se et bona sua habita et habenda (en heeft beloofd op zich en zijn goederen hebbende en verkrijgende) dit overgeven vast te haue ende commer van sijne wege aff te doen datum et scabini ut supra (vi januarij Vet ende Meijnarts).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832