Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1522-14-7918-52v

Willem soen wilner (wijlen) Willem Mutsaerts heeft gheloeft als een principael sculder hem te geven te gelden ende te betalen Eelen soen wilner (wijlen) Peter Eelkens tot behoeff Jenniken dochter wilner (wijlen) Jan Jan Mutsaerts acht ende vijftichstalven stuijver jaerliken ende erffliken renthen erfflic ende alle jaer te gelden ende te betalen op Ons Lieve Vrouwe dach Lichtmisse uit ende van een huijs hoff gront ende erffe daer aen liggende ende daer toe behorende vier lopensaet ende een vierdevaetsaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter steden gheheijten aen die Stene Camer tussen erffe Jan Hanrick Claes Wouters deen sijde ende tussen erffe Hanrick Jans van de Mee dander sijde ende deen eijnde ende metten anderen hodende aen die straet ut dicebat et promisit super se et bona sua habita et habenda warandiam more solito (zoals hij zeide en heeft beloofd op zich en zijn goederen hebbende en verkrijgende te waren zoals gebruikelijk) ende d onderpanden goet te maken ende commer aff te doen ..... dat Willem voirs ende sijn nacomelingen deese voirs LVII 1/2 stuijver erfrenthen sullen mogen afflossen quijten ende vrijen met vijftich Rijnsguldens van xx stuijver het stuck altijt te Lichtmisse tot hunne scoensten met alsulcke gelt ... ten tijden der afflossinge erffgelt mede betalen sal ende altijt metten pacht ende Sint Jansmisse te voren op te seggen datum et scabini ut supra (den derden dach februarij scabini Wouw ende Beris).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832