Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1522-14-7918-58r

Joffrou Margriet van Haestrecht weduwe wilner (wijlen) Robbrechts van Malsen cum tutore (met haar voogd) heeft gheloeft als principael sculdersse hem te geven te gelden ende te betalen Lauwereijs soen wilner (wijlen) Hanrick Swijsen een mud rogge jaerlicx ende erffelicx pachts erffelic ende alle jaer te gelden ende te betalen op Onser Lieve Vrouwe dach Lichtmisse uit ende van een stuck lants acht lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter stede gheheijten aen die Steene Camer tussen erffe Joffrou Margriet voirs cum pueris (met haar kinderen) deen sijde ende tussen erffe Joest Laurens cum alijs (met anderen) dander sijde hodende metten eenen eijnde aen erffe heer Jan vande Meer priester? ende metten anderen eijnde aen die ghemeijnt van Tilborch ut dicebat (zoals zij zeide) en welck stuck lants voirs joffrou Margriet voirs in haer weduwelijke stoel erffelic gecocht ende gecregen heeft tegen Hanric Cornelis Appels soen ut patet in literis scabinorum de Tilburg (zoals blijkt uit brieven van schepenen van Tilburg) et promisit super se et bona sua habita et habenda warandiam more solito (en heeft beloofd op zich en haar goederen hebbende en verkrijgende te waren zoals gebruikelijk) ende die onderpanden van die betalinge goet te maken ende allen commer ende calangie aff te doen datum den ix februarij anno xxii scabini Vet ende Meijnarts.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832