Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1522-14-7918-58v

Peeter Hanrick ende Denis ghebruederen soenen wilner (wijlen) Peeter Crillarts Peeter Peeter Segers ut tutor (als voogd) Elisabetten sijns wijffs Cornelis Huijb Smitten ut tutor (als voogd) Marien sijns wijffs Wouter Roelof Peijnenborch ut tutor (als voogd) Barbara sijns wijffs als sij leefden Gherit Jans van Boerden ut tutor (als voogd) Magdalena sijns wijffs doen sij leefden elck voor sijn kijnder ende met hen Peeter voirs als momboir der voirs kijnderen Item Rutgher soen wilner (wijlen) Jan Peeter Crillarts soen ende met hem Gheertruijt ende Jenneken sijn susters elcke met haer gecozen voecht ende momboir voir hen selve ende voirts voor hen andere broeders ende susters noch onmondich daer Rutgher Geertruijt ende Jenneken voirs ende met hen Peeter voirs als momboir voor instaen ende geloeft hebben ende Gerit soen Jans die Bont ut tutor (als voogd) Elisabetten sijns wijffs dochter wilner (wijlen) Aert Buckinx die Aert vercregen hadde bij Aleijten dochter wilner (wijlen) Peeter Crillarts voor hem selven ende voir Hadewige dochter Aerts voirs daer hij Gerit ende Peeter voirs als momboir voor instaen ende geloeft hebben elck van hen sijn ghedeelt ende recht in tweijntich lopen rogge jaerlicken ende erffelicken pachts erffelic ende alle jaer te gelden ende te betalen op Ons Vrouwe dach Lichtmisse uit ende van huijs hoff met sijne gronde ende toebehoren vier lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrepen gelegen inde parochie van Tilborch ter plaetsen gheheijten die Hoeven tussen erffe Willem sBeren kijnderen deen sijde ende tussen erffe Wouter Jans sBonten dander sijde streckende van erffe Meeus Jan Meeus totter gemeijnen straten toe Item uit eenen acker lants drie lopensaet off daer omtrent begrepen tussen erffe Meeus Peeter Meeus deen sijde ende tussen erffe Wouter Jans sBonten dander sijde ende deen eijnde hodende aen die gemeijn straet Item uit ende van eenen acker lants gheheijten den Valen Acker in die Stert Hoeve tussen erffe Meeus Peeter Meeus deen sijde ende tussen erffe Willem sBeren kijnderen dander sijde ende welck twintich lopen rogge erffpacht voirs Peeter Crillarts voirs ghecocht ende gecregen heeft teghen Wouter Wouter sBonten soen ende tegen Jenneken Cornelis sBonten dochter ut patet in literis de Tilborch supportavit (zoals blijkt uit brieven van Tilburg heeft overgegeven) Ghijsberten Jans vander Mee ut tutor (als voogd) IJken sijns wijfs dochter wilner (wijlen) Peeter Crillarts voirs simul cum literis et toto iure et promisit super se et boa sua habita et habenda (samen met alle brieven en al het recht en heeft beloofd op zich en zijn goederen hebbende en verkrijgende) dit overgeven vast te haude ende elck van hen daer van sijnde wege aff te doen datum x februarij anno eenentwintich scabini Beris ende Vet.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832